Ube­ro­vi vo­za­či ma­ni­pu­li­ra­ju apli­ka­ci­ju

Sku­pi­ne vo­za­ča pro­naš­le na­či­na ka­ko or­ga­ni­zi­ra­no za­ra­đi­va­ti vi­še na vož­nja­ma

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ube­rov sof­tver za nad­zor i uprav­lja­nje vo­za­či sve češ­će ma­ni­pu­li­ra­ju ka­ko bi vi­še za­ra­đi­va­li. Pre­ma na­la­zi­ma is­tra­ži­va­nja tro­je znans­tve­ni­ka s Warwick Bu­si­ness Sc­ho­ol i Sve­uči­li­šta New York, pri­mi­je­će­no je da sku­pi­ne vo­za­ča or­ga­ni­zi­ra­no ga­se apli­ka­ci­ju ka­ko bi iz­a­zva­li pad po­nu­de. U tom slu­ča­ju do­la­zi do sko­ka ci­je­na pri­je­vo­za što do­no­si da­le­ko ve­ću za­ra­du na­kon što opet uklju­če apli­ka­ci­ju. Osim to­ga, vo­za­či čes­to ma­ni­pu­li­ra­ju i sa UberPOOL us­lu­gi gom gdje vo­za­či mo­ra­ju po­ku­pi­ti vi­še put­ni­ka koji idu u is­tom smje­ru. Ta us­lu­ga do­no­si vo­za­ču vi­šu pro­vi­zi­ju. Me­đu­tim, na­kon što po­ku­pe pr­vog put­ni­ka, vo­za­či jed­nos­tav­no uga­se apli­ka­ci­ju ili ig­no­ri­ra­ju os­ta­le zah­tje­ve put­ni­ka.

Pod­sje­ti­mo, Ube­rov sof­tver nad­zi­re i uprav­lja vo­za­či­ma, a na­šao se na uda­ru kri­ti­ka zbog ne­pres­ta­ne kon­tro­le, ka­ko kroz pra­će­nja po­zi­ci­ja, ta­ko i kroz ocje­ne put­ni­ka. Me­đu­tim, is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo ka­ko sof­tver šte­ti i sa­moj kom­pa­ni­ji, iz­ja­vi­la je jed­na od auto­ri­ca, Ma­re­ike Mö­hl­mann. Pre­ma miš­lje­nju Li­ora Zal­man­so­na s nju­jor­škog sve­uči­li­šta, raz­lo­ge tak­vom po­na­ša­nju vo­za­ča mo­že se pro­na­ći i u svo­je­vr­s­noj otu­đe­nos­ti vo­za­ča i kom­pa­ni­je.

Na­ime, ako ima­ju pro­blem, vo­za­či s kom­pa­ni­jom mo­gu ko­mu­ni­ci­ra­ti pu­tem elek­tro­nič­ke po­šte, a ne osob­no. K to­me, Ube­ro­vi vo­za­či tvr­de ka­ko čes­to ima­ju osje­ćaj da ra­de za sus­tav, a ne za kom­pa­ni­ju.

REUTERS

Ra­nji­vi sof­tver za nad­zor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.