PRI­HO­DI DT-A VE­ĆI 6%, A DO­BIT JE SKOČILA 40%

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

De­ut­s­c­he Te­le­kom (DT) os­tva­rio je u dru­gom tro­mje­se­čju pri­ho­de od 18,9 mi­li­jar­di eura, što je 6 pos­to vi­še ne­go go­di­nu da­na pri­je, pri če­mu je čis­ta do­bit po­ras­la vi­še od 40 pos­to, po­ka­zu­je pos­lov­no iz­vješ­će tog nje­mač­kog te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog di­va. Ne­to do­bit DT-a iz­no­si­la je u pro­tek­lom kvar­ta­lu 874 mi­li­ju­na eura, što je 40,7 pos­to vi­še ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju, a ako se uz­mu u ob­zir i po­seb­ne stav­ke, do­bit je po­ras­la za 13,8 pos­to, na 1,2 mi­li­jar­de eura. Pri­la­go­đe­na EBITDA po­ras­la je, pak, za 8,9 pos­to, na 5,9 mi­li­jar­di eura. Kompanija je po­ve­ća­la pro­cje­ne za ci­je­lu go­di­nu, pa sa­da oče­ku­je da će EBITDA do­seg­nu­ti 22,3 mi­li­jar­de eura, dok se pri­je oče­ki­va­lo 22,2 mi­li­jar­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.