IFO: EKO­NOM­SKA KLI­MA NAJ­BO­LJA U 17 GO­DI­NA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eko­nom­ska kli­ma u euro­zo­ni na naj­vi­šoj je ra­zi­ni u po­s­ljed­njih 17 go­di­na, po­ka­zu­ju po­da­ci nje­mač­kog eko­nom­skog ins­ti­tu­ta Ifo. Nji­hov in­deks eko­nom­ske kli­me za tre­ći kvar­tal us­peo se sa 26,4 bodova na 35,2 bop­da, naj­vi­še od je­se­ni 2000. go­di­ne. U naj­važ­ni­jim gos­po­dar­stvi­ma euro­zo­ne - Nje­mač­koj, Fran­cu­skoj, Ita­li­ji i Špa­njol­skoj - po­bolj­ša­la se i eko­nom­ska si­tu­aci­ja i oče­ki­va­nja. An­ke­te po­ka­zu­ju da se eko­nom­ska si­tu­aci­ja u Nje­mač­koj opi­su­je kao do­bra, u Špa­njol­skoj pri­lič­no po­zi­tiv­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.