Full of Li­fe na hr­vat­ski na­čin, ne­ma­mo nov­ca ko­jem smo se na­da­li, već gu­žvu i ka­os

Od­stu­pa­nja od stra­te­gi­je Ka­ko smje­štaj či­ni naj­ve­ći dio po­troš­nje, kva­ka je u nje­go­voj struk­tu­ri i di­na­mi­ci ula­ga­nja, i ta­ko smo, umjes­to pla­ni­ra­nog za­us­tav­lja­nja ras­ta obi­telj­skog smje­šta­ja, di­je­lom i ja­ča­njem plat­for­mi u eko­no­mi­ji di­je­lje­nja, do­bi­li sna

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - MA­RI­JA CR­NJAK ma­ri­ja.cr­njak@pos­lov­ni.hr

Tre­ba­le su nam do­ći sve one hor­de tu­ris­ta ko­je go­di­na­ma zo­ve­mo da sad zor­no shva­ti­mo da nam se tu­ri­zam do­ga­đa, bez re­da, stra­te­gi­je, vla­da­vi­ne pra­va, zdra­vog ra­zu­ma. Hr­vat­ska je uis­ti­nu pos­ta­la pu­na ži­vo­ta, ali ne baš onog ko­jeg smo pri­želj­ki­va­li.

Umjes­to da se od­ma­ra­ju, gos­ti nam se gu­žva­ju, ne­ma­ju se gdje ku­pa­ti, par­ki­ra­ti auto, ne­ma­ju vo­de, smr­de im pre­pu­ne kan­te sme­ća, i ta pu­no­ća ži­vo­ta si­gur­no im na mno­gim ja­dran­skim destinacijama za­pra­vo ide na živ­ce. Pro­fuć­ka­li smo odr­ži­vi ra­zvoj u koji smo se zak­li­nja­li, is­mi­ja­li stra­te­gi­ju tu­riz­ma na ko­ju smo se po­zi­va­li na­kon što smo je go­di­na­ma ra­di­li i pla­ti­li, ni pri­bliž­no ne­ma­mo no­vac ko­jem smo se na­da­li, umjes­to to­ga ima­mo gu­žve i ka­os.

Kri­za kod kon­ku­re­na­ta

Ko­me ni­su do­volj­ne raz­gled­ni­ce, ima broj­ke ko­je su vr­lo jas­ne i ne la­žu. Kre­ni­mo od ak­tu­al­nih re­zul­ta­ta za pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne, kad je os­tva­re­no 53 mi­li­ju­na no­će­nja, što je 16 pos­to vi­še ne­go la­ni u is­tom raz­dob­lju. Pro­cje­na mi­nis­tra Ga­ri­ja Cap­pel­li­ja je da bi Hr­vat­ska ove go­di­ne mo­gla do­se­ći broj­ku od čak 100 mi­li­ju­na no­će­nja. Us­to, oče­ku­je se i rast u pri­ho­di­ma za 700 do 800 mi­li­ju­na eura vi­še ne­go li proš­le go­di­ne.

La­ni je bi­lo ne­što vi­še od 91 mi­li­jun no­će­nja, dak­le u ovoj go­di­ni bi ta broj­ka mo­gla po­ras­ti za 10 pos­to, a ka­ko je lanj­ski pri­hod od stra­nih gos­ti­ju iz­no­sio 8,6 mi­li­jar­di eura, zna­či da bi se 2017. mo­gla za­vr­ši­ti s oko 9,3 mi­li­jar­de eura pri­ho­da od stra­nih gos­ti­ju, ili oko 10,5 mi­li­jar­di s do­ma­ći­ma. Broj­ke po­ka­zu­ju da smo broj no­će­nja za­cr­tan Stra­te­gi­jom ra­zvo­ja tu­riz­ma za 2020. go­di­nu, za­hva­lju­ju­ći di­je­lom i okol­nos­ti­ma u re­gi­ji, eko­nom­skom i ge­opo­li­tič­kom kri­zom kod kon­ku­re­na­ta, do­seg­nu­li još la­ni. Me­đu­tim, na ta­kav broj no­će­nja tre­bao je ići pri­hod od tu­riz­ma od ukup­no 14,3 mi­li­jar­de eura, a mi će­mo tek ove go­di­ne s još de­set pos­to vi­še no­će­nja ne­go la­ni mo­žda do­seg­nu­ti ni 11 mi­li­jar­di eura pri­ho­da. Stra­te­gi­ja jest pi­sa­na sad već dav­ne 2012. go­di­ne, u ne­kim stva­ri­ma bi­la je mo­žda pre­op­ti­mis­tič­na, ali ovo ni­su ma­la od­stu­pa­nja, ovo je ne­bo i zem­lja kad su u pi­ta­nju stra­te­ški ci­lje­vi.

Umjes­to ma­njeg, ve­ći PDV

Što je poš­lo po kri­vu? Ka­ko smje­štaj či­ni naj­ve­ći dio po­troš­nje, kva­ka je u nje­go­voj struk­tu­ri i di­na­mi­ci ula­ga­nja. Ta­ko smo, umjes­to pla­ni­ra­nog za­us­tav­lja­nja ras­ta obi­telj­skog smje­šta­ja, di­je­lom i ja­ča­njem plat­for­mi u eko­no­mi­ji di­je­lje­nja, do­bi­li snaž­nu eks­pan­zi­ju pri­vat­nog smje­šta­ja.

Pri­vat­ni smje­štaj ni­je kre­nuo u pla­ni­ra­nu pre­obraz­bu u ma­le obi­telj­ske ho­te­le jer im to ni­je is­pla­ti­vo. Pre­obraz­bom u ma­li ho­tel, je­dan pa­uša­lac iz­najm­lji­vač (koji glat­ko mo­že na­mjes­ti­ti pri­hod da ne uđe u sus­tav PDVa) ne sa­mo da pla­ća ve­ći porez i niz no­vih na­me­ta, već mu ras­tu tro­ško­vi osob­lja, or­ga­ni­za­ci­je, cer­ti­fi­ka­ta, ka­te­go­ri­za­ci­je, dak­le za­što ići na vlas­ti­tu šte­tu? Is­to­dob­no, zbog i da­lje kli­ma­ve ula­gač­ke kli­me ni­smo os­tva­ri­li pla­ni­ran broj no­vih ho­te­la, seg­men­ta koji os­tva­ru­je znat­no ve­ći pri­hod i do­da­nu vri­jed­nost kroz ve­za­ne dje­lat­nos­ti, ima znat­no vi­še za­pos­le­nih te do­pri­nos pro­ra­ču­nu. I ne ma­nje važ­no, zbog svo­jih sa­dr­ža­ja i in­fras­truk­tu­re ho­te­li su no­si­te­lji ši­re­nja sezone, za raz­li­ku od apart­ma­na či­ji pro­met i struk­tu­ra gos­ti­ju ne mo­že pri­si­li­ti sve po­treb­ne su­bjek­te u des­ti­na­ci­ji da bu­du otvo­re­ni.

Is­to­vre­me­no, mi­li­ju­ne no­vih kvadrata u privatnom smještaju ni­je popratio i suk­la­dan rast in­fras­truk­tu­re ko­ja bi mo­gla po­dr­ža­ti ta­kav rast gos­ti­ju u vi­so­koj se­zo­ni, po­ka­zu­ju to pri­mje­ri des­ti­na­ci­ja ko­je su pre­pla­vi­li gos­ti u privatnom smještaju, po­put Spli­ta ili Ba­ške na Kr­ku. Ima­mo jed­nak broj ces­ta, par­ko­va, pje­šač­kih sta­za, kan­ti za sme­će, o pla­ža­ma da ne go­vo­ri­mo.

Ne uprav­lja­mo destinacijama, ne razvijamo no­va turistička središta iz­van glavnih trgova i ulica, sa­mo krpamo rupe, po­ne­kad i u vo­do­vo­du u koji su za­lu­ta­le fe­ka­li­je. Tre­ba li spo­me­nu­ti da je umjes­to pla­ni­ra­nog sma­nji­va­nja po­rez­nih sto­pa tu­riz­mu po­ve­ćan PDV, sad ih če­ka no­vi porez na ne­kret­ni­ne ko­je su im glav­no sred­stvo ra­da?

Glav­ni za­ko­ni koji bi ure­di­li sus­tav ni­su do­ne­se­ni, da ih sad ne na­bra­ja­mo. Ni­je to pro­pust jed­ne vla­de ili mi­nis­tra, ne­go sad već stvar men­ta­li­te­ta, či­ni se.

Vlast ni­je za­bri­nu­ta

Jer dok se­lo go­ri, ba­ba se češ­lja. Pa se ta­ko či­ni da na­še tu­ris­tič­ke vlas­ti ni­su pre­vi­še za­bri­nu­te si­tu­aci­jom ko­ja je sve da­lje od odr­ži­vog ra­zvo­ja tu­riz­ma. I da­lje se ta­ko hva­le re­kord­nim re­zul­ta­ti­ma, o gu­žva­ma se da­ju ko­men­ta­ri sa­mo na upi­te me­di­ja ko­jih je sre­ćom sve vi­še, bro­je se nov­ci koji mo­ra­ju po­kr­pa­ti rupe u pro­ra­ču­nu. Ho­te­li­je­ri se sva­đa­ju s mi­nis­tri­ma, iz­najm­lji­va­či apart­ma­na s ho­te­li­ma i tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma, vo­di­či s Europ­skom uni­jom i ci­je­lim svi­je­tom, na pla­ža­ma se iz­vla­če ma­če­te. Zbi­lja Full of Li­fe.

NE UPRAV­LJA­MO DESTINACIJAMA, NE RAZVIJAMO NO­VA TURISTIČKA SREDIŠTA IZ­VAN GLAVNIH TRGOVA I ULICA, SA­MO KRPAMO RUPE

MI­LI­JU­NE NO­VIH KVADRATA U PRIVATNOM SMJEŠTAJU NI­JE POPRATIO I SUK­LA­DAN RAST NUŽNE IN­FRAS­TRUK­TU­RE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.