Spo­ri rast ci­je­ne sma­njio je po­traž­nju za zla­tom za 14%

Sla­bi in­te­res U pr­vom po­lu­go­di­štu u svi­je­tu kup­lje­no 2004 to­ne zla­ta

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - TO­MIS­LAV PI­LI to­mis­lav.pi­li@pos­lov­ni.hr

Na pad po­traž­nje naj­vi­še je utje­ca­lo sma­nje­nje kup­nje bur­zov­no-utr­ži­vih fon­do­va (ETF) za 76 pos­to

Glo­bal­na po­traž­nja za zla­tom pa­la je u pr­vom po­lu­go­di­štu 14 pos­to, po­ka­zu­ju po­da­ci iz iz­vješ­ća Svjet­skog vi­je­ća za zla­to ( WGC) objav­lje­nog u četvrtak, Ukup­na po­traž­nja u svi­je­tu u pr­vom se po­lu­go­di­štu spus­ti­la s lanj­skih 2318 to­na na 2004 to­ne.Da je mo­gu­će oče­ki­va­ti dalj­nji pad po­traž­nje su­ge­ri­ra i po­da­tak da je u dru­gom tro­mje­se­čju kup­lje­no sa­mo 953 to­ne što je naj­ma­nja kvar­tal­na po­traž­nja u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne.

Sve­ga 8 pos­to

Pad je po­naj­vi­še zas­lu­ga oš­trog pa­da kup­nji bur­zov­no­utr­ži- vih fon­do­va (ETF) koji pra­te ci­je­nu tog ple­me­ni­tog me­ta­la. “Zlat­ni” ETF-ovi proš­le su go­di­ne svje­do­či­li re­kord­nim pri­lje­vi­ma nov­ca inves­ti­to­ra zbog 30-pos­tot­nog ras­ta ci­je­ne zla­ta iz­me­đu si­ječ­nja i lip­nja. Me­đu­tim, ove je go­di­ne u pr­vom po­lu­go­di­štu ci­je­na zla­ta po­ve­ća­na tek osam pos­to, pa su ETF-ovi ku­pi­li sve­ga 56 to­na zla­ta, čak 76 pos­to ma­nje ne­go u is­tom lanj­skom raz­dob­lju. Kup­nje sre­diš­njih ba­na­ka sma­nje­ne su tri pos­to na 176,7 to­traž­nja na, a u dru­gom su tro­mje­se­čju te ins­ti­tu­ci­je ku­pi­le 94,5 to­na jer Tur­ska, Ru­si­ja i Ka­zah­s­tan po­ve­ća­va­ju svo­je za­li­he.

Sa­mo če­ti­ri pu­ta od 2000.

Iako je po­traž­nja za zlat­nim na­ki­tom u dru­gom tro­mje­se­čju ras­la osam pos­to zbog ras­ta po­traž­nje u In­di­ji zbog no­vog po­rez­nog na­me­ta te u Tur­skoj us­li­jed sta­bi­li­zi­ra­nja gos­po­dar­stva, u pr­vih je šest mje­se­ci po- os­ta­la is­pod 1000 to­na. To se od 2000. go­di­ne do­go­di­lo tek če­ti­ri pu­ta. Rast bi­lje­ži je­di­no po­traž­nja za zlat­nim po­lu­ga­ma i zlat­ni­ci­ma, i to za 13 pos­to u dru­gom tro­mje­se­čju, a za 11 pos­to u pr­vom po­lu­go­di­štu. Ana­li­ti­ča­ri WGCa oče­ku­ju da će u ci­je­loj ovoj go­di­ni biti kup­lje­no iz­me­đu 4200 i 4300 to­na što je ne­što sla­bi­ji re­zul­tat od 4337,5 to­na kup­lje­nih u 2016. go­di­ni. Pod­sje­ti­mo, la­ni je kup­lje­no naj­vi­še zla­ta od 2013. go­di­ne.

REUTERS

Rast od 11 pos­to bi­lje­ži je­di­no po­traž­nja za zlat­nim po­lu­ga­ma i zlat­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.