Pro­met u sr­p­nju sma­njen za pe­ti­nu

Us­po­re­ni inves­ti­to­ri Proš­lo­ga mje­se­ca na Za­gre­bač­koj bur­zi pro­tr­go­va­no za 134 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Us­po­ra­va­nje ak­tiv­nos­ti inves­ti­to­ra obi­lje­ži­lo je sr­panj na Za­gre­bač­koj bur­zi. Ka­ko sto­ji u mje­seč­nom iz­vješ­ću Za­gre­bač­ke bur­ze, di­onič­ki pro­met unu­tar knji­ge pon­da sre­zan je za če­t­vr­ti­nu na 96,6 mi­li­ju­na ku­na. Iako je pro­met obvez­ni­ca­ma ras­tao 107 pos­to na pre­ko 10 mi­li­ju­na ku­na, u ko­nač­ni­ci to ni­je bi­lo do­volj­no ka­ko bi anu­li­ra­lo 20 pos­to sla­bi­ji ukup­ni pro­met unu­tar knji­ge po­nu­da od 134,3 mi­li­ju­na ku­na. In­dek­si su ve­ći­nom os­tva­ri­li do­bar re­zul­tat.

Sma­nje­na je vri­jed­nost tek in­dek­si­ma CROBEX10 i CROBEXkons­trukt, i to ma­nje od je­dan pos­to, dok su svi os­ta­li rasli, od če­ga naj­vi­še CROBEXin­dus­tri­ja za 7,6 pos­to. Vri­jed­nost di­oni­ca is­ka­za­na tr­žiš­nom ka­pi­ta­li­za­ci­jom po­ras­la oko dva pos­to na 144,8 mi­li­jar­di ku­na.

ŽAR­KO BAŠIĆ/ PIXSELL

Vri­jed­nost svih di­oni­ca ve­ća je dva pos­to na 144,8 mi­li­jar­di ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.