VI­ŠE OD PO­LA PRO­ME­TA

UZELA DI­ONI­CA ARENE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pi­še: TO­MIS­LAV PI­LI

Rast in­dek­sa uz skrom­nu lik­vid­nost obi­lje­ži­li su tr­go­vin­ski četvrtak na Za­gre­bač­koj bur­zi. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja CROBEX se us­peo na 1889 bodova što je 0,2 pos­to vi­še ne­go u sri­je­du. CROBEX10 oja­čao je dvos­tru­ko ma­njih 0,1 pos­to te se za­us­ta­vio na 1111 bodova. Me­đu­tim, bla­gi us­pon in­dek­sa os­tva­ren je u uvje­ti­ma vr­lo skrom­ne lik­vid­nos­ti. U četvrtak je pro­tr­go­va­no vri­jed­nos­ni­ca­ma za ma­lo vi­še od tri mi­li­ju­na ku­na, a na­kon ne­ko­li­ko da­na pa­uze opet su u fo­ku­su inves­ti­to­ra bi­le di­oni­ce turističkih kompanija. Naj­ve­ći pro­met od 1,7 mi­li­ju­na ku­na os­tva­ri­la je di­oni­ca Are­na Hos­pi­ta­lity Gro­upa ko­ja je po­sku­pi­la 0,84 pos­to na 482 ku­ne. To je ujed­no i je­di­na di­oni­ca ko­ja je os­tva­ri­la mi­li­jun­ski pro­met. Na vrh ljes­tvi­ce do­bit­ni­ka u četvrtak je čvr­sto za­sje­la di­oni­ca Za­gre­bač­ke bur­ze s ras­tom ci­je­ne od 3,3 pos­to na 15,5 ku­na. Ipak, taj skok ni­je bio do­vo­ljan da iz­bri­še sve gu­bit­ke ko­je je di­oni­ca za­bi­lje­ži­la ti­je­kom ove go­di­ne. Za 2017. to je iz­da­nje i da­lje u mi­nu­su ve­ćem od tri pos­to što je ipak osjet­no ma­nje od gu­bit­ka CROBEX-a od 5,2 pos­to. Sma­nje­nje ci­je­ne za­bi­lje­ži­lo je sa­mo pet di­oni­ca, a gu­bit­kom pred­nja­či pul­sko bro­do­gra­di­li­šte Ulja­nik sa 8,6 pos­to pa­da, pa se za­us­ta­vi­lo na 29,25 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.