Ušte­de i prodaja udje­la u Vi­si uve­ća­li do­bit UniCre­di­ta

Plo­do­vi pre­us­tro­ja Ta­li­jan­ska ban­ka obja­vi­la za­ra­du od 945 mi­li­ju­na eura, 3,2 pos­to ve­ću una­toč pa­du pri­ho­da

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ta­li­jan­ski ban­kar­ski div UniCre­dit u četvrtak je iz­vi­jes­tio da mu je ne­to do­bit u dru­gom kvar­ta­lu 2017. go­di­ne u us­po­red­bi s go­di­nom ra­ni­je uve­ća­na za go­to­vo 3,2 pos­to, na 945 mi­li­ju­na eura, uz po­dr­šku ni­žih re­zer­va­ci­ja za lo­še zaj­mo­ve. Ukup­ni pri­ho­di UniCre­di­ta u dru­gom su tro­mje­se­čju sma­nje­ni za osam pos­to pre­ma is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne, na 4,86 mi­li­jar­di eura, iz­vi­jes­ti­li su iz naj­ve­će ta­li­jan­ske ban­ke po imo­vi­ni, ina­če vlas­ni­ce Za­gre­bač­ke ban­ke.

Pad pri­ho­da uglav­nom se pripisuje ni­žim pri­ho­di­ma od tr­go­va­nja, koji su sma­nje­ni za 46 pos­to u us­po­red­bi s is­tim raz­dob­ljem go­di­ne ra­ni­je, na 462 mi­li­ju­na eura. Na vi­si­nu ne­to do­bi­ti u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne po­volj­no su utje­ca­li ni­ži tro­ško­vi i jed­no­krat­ne stav­ke, uklju­ču­ju­ći 216 mi­li­ju­na eura ka­pi­tal­nog do­bit­ka od UniCre­di­to­ve pro­da­je udje­la u kar­ti­čar­skoj tvrt­ki Vi­sa Eu­ro­pe, na­po­mi­nju na­da­lje u pos­lov­nom iz­vješ­ću. Na ime re­zer­va­ci­ja za po­kri­će po­ten­ci­jal­nih gu­bi­ta­ka po ne­na­pla­ti­vim od­nos­no te­ško na­pla­ti­vim zaj­mo­vi­ma, UniCre­dit je u dru­gom kvar­ta­lu iz­dvo­jio 564 mi­li­ju­na eura, na­su­prot 884 mi­li­ju­na eura re­zer­va­ci­ja u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne.

“Ovom kvar­ta­lu po­go­do­va­lo je gos­po­dar­sko okru­že­nje ko­je je po­ti­caj­no u Eu­ro­pi”, krat­ko je ko­men­ti­rao pos­lov­ne re­zul­ta­te iz­vr­š­ni di­rek­tor Je­an Pi­er­re Mus­ti­er i do­dao da zaj­mo­da­vac ta­ko­đer po­či­nje lu­či­ti ko­ris­ti od in­ter­ne re­or­ga­ni­za­ci­je. Pod­sje­ti­mo, u pro­sin­cu 2016. ban­ka je obja­vi­la da u sklo­pu pre­us­tro­ja planira pro­da­ti no­ve di­oni­ce, uki­nu­ti ti­su­će rad­nih mjes­ta i sma­nji­ti zna­ča­jan dio lo­ših zaj­mo­va.

FOTOLIA

Re­zer­va­ci­je za lo­še kre­di­te sma­nje­ne sa 884 mi­li­ju­na eura na 564 mi­li­ju­na eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.