Na­mi­ra i in­dek­si po­di­gli ope­ra­tiv­nu do­bit Lon­don­ske bur­ze za 20 pos­to

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Lon­don­ska bur­za (LSE) obja­vi­la je u četvrtak rast pri­la­go­đe­ne ope­ra­tiv­ne do­bi­ti za 19,5 pos­to u pr­vom po­lu­go­di­štu za­hva­lju­ju­ći do­brim re­zul­ta­ti­ma u pos­lo­va­nju s na­mi­rom te in­dek­si­ma. Taj bur­zov­ni ope­ra­tor obja­vio je da je ope­ra­tiv­na do­bit s 333 mi­li­ju­na fun­ti iz is­tog lanj­skog raz­dob­lja skočila na 398 mi­li­ju­na fun­ti. Pri­ho­di su rasli vi­še od 18 pos­to, na 853 mi­li­ju­na fun­ti. Za­hva­lju­ju­ći tak­vim re­zul­ta­ti­ma kompanija je naj­a­vi­la po­ve­ća­nje di­vi­den­de za pe­ti­nu, pa će di­oni­ča­ri­ma is­pla­ti­ti 14,4 pe­ni­ja po di­oni­ci. Gle­da­no po di­vi­zi­ja­ma, pri­ho­di od tr­ži­šta kapitala koji uklju­ču­ju nak­na­de od uvr­šte­nja te pro­vi­zi­je od tr­go­va­nja rasli su 4,4 pos­to na 190 mi­li­ju­na fun­ti. No za­to je pos­li­je­tr­go­vin­sko pos­lo­va­nje na­mi­ra, po­rav­na­nje i skr­b­niš­tvo ras­lo 14,6 pos­to. Pri­ho­di od in­for­ma­cij­skih us­lu­ga rasli su 24 pos­to na 355 mi­li­ju­na fun­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.