Dr­ža­va na po­lu­go­di­štu do­tak­nu­la su­fi­cit

Bo­lje ne­go la­ni Sam pro­ra­čun spus­tio je ma­njak na 1,6 mi­li­jar­di ku­na, ali s lo­kal­nom dr­ža­vom je u plu­su

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja ka­že ka­ko pre­li­mi­nar­ni po­da­ci upu­ću­ju na ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ku­na vi­ška pro­ra­ču­na op­će dr­ža­ve

Na sjed­ni­ci u Kni­nu odr­ža­noj uoči obi­lje­ža­va­nja 22. go­diš­nji­ce Olu­je Vla­da je usvo­ji­la i pri­jed­log no­vog Za­ko­na o hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma iz Do­mo­vin­skog ra­ta i čla­no­vi­ma nji­ho­vih obi­te­lji, ko­jim se, me­đu os­ta­lim, po­ve­ća­va­ju pra­va bra­ni­telj­ske po­pu­la­ci­je. Fi­skal­ni uči­nak za ovu go­di­nu pro­cje­nju­je se na 175 mi­li­ju­na ku­na, a do­dat­na po­ve­ća­nja pro­ra­čun­skih sred­sta­va pla­ni­ra­na su za 2018. i 2019. kad po­či­nje pri­mje­na ne­kih mje­ra pre­dvi­đe­nih za­ko­nom.

Ako je su­di­ti pre­ma os­tva­re­nju pro­ra­ču­na u pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne, i da­lje je pri­lič­no iz­gled­no da će de­fi­cit 2017. os­ta­ti u ok­vi­ri­ma Vla­di­nih pro­jek­ci­ja na ra­zi­ni 1,3 pos­to BDPa. Sta­nje pri­ho­da i ra­sho­da dr­žav­ne bla­gaj­ne na po­lu­go­di­štu je, na­ime, bo­lje ne­go la­ni, a re­kord­na tu­ris­tič­ka se­zo­na da na­go­vje­šta­va­bi tre­ći vje­ek­var­tal, ko­ji - je ina­če bo­ga­ti­ji po­re­zi­ma, ove go­di­ne mo­gao bi­ti i iz­daš­ni­ji ne­go la­ni di­je­lom - i zbog re­for­me po­rez­ne ome u po­dru­čju PDVa.Va. Na kra­ju lip­nja ma­njak dr­žav­nog dr­pro­ra­ču­na iz­no­sio je 1,6 mi­li­jar­de ku­na ili 0,4 pos­to pro­ci­je­nje­nog BDPa, dok je u is­to vri­je­me la­ni bio na 2,4 mi­li­jar­de i 0,7 pos­to BDPa.

Me­đu­tim, na ra­zi­ni op­će dr­ža­ve, kad se po­da­ci­ma za sre­diš­nju dr­ža­vu (s iz­van­pro­ra­čun­skim fon­do­vi­ma) do­da­ju i pre­li­mi­nar­ne broj­ke lo­kal­ne dr­ža­ve, pr­vo je po­lu­go­di­šte za­klju­če­no bez de­fi­ci­ta. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić ka­že, na­ime, ka­ko pre­ma me­to­do­lo­škim stan­dar­di­ma Eu­rop­ske uni­je od­nos­no Eu­ros­ta­ta (ESA2010) pre­li­mi­nar­ni po­da­ci za pr­vo po­lu­go­di­šte upu­ću­ju na rav­no­te­žu, pa čak i bla­gi su­fi­cit, tj. ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ku­na vi­ška pro­ra­ču­na op­će dr­ža­ve.

Ipak, na­gla­ša­va ka­ko se služ­be­ni re­zul­ta­ti oče­ku­ju tek u ruj­nu. No, oči­to je pro­ra­čun­ski skor op­će dr­ža­ve ne­što bo­lji ne­go u is­to vri­je­me la­ni, kad se Vla­da po­hva­li­la sa sa­mo 518 mi­li­ju­na ku­na de­fi­ci­ta ili 0,2 pos­to BDPa.

Kad je po­sri­je­di sam dr­žav­ni pro­ra­čun, u pr­vih šest mje­se­ci u nj se sli­lo 58,3 mi­li­jar­de ku­na ukup­nih pri­ho­da ili 3,6 pos­to vi­še ne­go la­ni, dok su ukup­ni ra­sho­di os­tva­re­ni u iz­no­su 59,9 mi­li­jar­di ili dva pos­to vi­še ne­go proš­le go­di­ne.

U smis­lu di­na­mi­ke pri­ho­da naj­in­di­ka­tiv­ni­je je kre­ta­nje po­re­za; oni su u go­di­ni po­rez­ne re­for­me pro­ra­ču­nu do­ni­je­li 35,1 mi­li­jar­du ku­na ili 2,4 pos­to vi­še ne­go la­ni. I ve­ći pos­tot­ni rast, 16 pos­to, bi­lje­ži se u ka­te­go­ri­ji pri­ho­da od po­mo­ći, ko­ja se zna­čaj­nim di­je­lom od­no­si na pov­la­če­nje nov­ca iz EU fon­do­va.

No, na toj je stav­ci Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja za 2017. pro­ji­ci­ra­lo i ne­što ve­ću sto­pu ras­ta.

Prem­da su u Ka­tan­či­će­voj za­do­volj­ni ras­tom pri­ho­da od do­pri­no­sa od oko če­ti­ri pos­to, kao i ne­što ve­ćim od to­ga ras­tom pri­ho­da od PDVa, te su pri­hod­ne stav­ke di­na­mi­kom za­sad vi­še­ma­nje na tra­gu pro­jek­ci­ja. U tom smis­lu vi­še iz­ne­na­đu­je na­pla­ta po­re­za na do­bit, ko­je­ga se u pr­vih šest mje­se­ci sli­lo 16,5 pos­to vi­še ne­go la­ni.

Is­to­dob­no, pad pri­ho­da od po­re­za na do­ho­dak (za oko 9%) oče­ki­va­na je po­s­lje­di­ca po­rez­nog ras­te­re­će­nja do­ho­da­ka. Uglav­nom oče­ki­van je i ne­što skrom­ni­ji po­lu­go­diš­nji skor tro­ša­ri­na u od­no­su na plan, jer su ti pri­ho­di di­je­lom bi­li pod utje­ca­jem vi­so­ke lanj­ske ba­ze kod du­han­skih tro­ša­ri­na (po­ja­ča­no štan­ca­nje mar­ki­ca uoči po­ve­ća­nja tro­ša­ri­na), no taj se efekt već u do­broj mje­ri is­to­pio.

Kod pri­ho­da od imo­vi­ne, pak, ove je go­di­ne iz­os­tao zna­čaj­ni­ji do­pri­nos tran­sfe­ra di­je­la do­bi­ti HNBa (la­ni go­to­vo po­la mi­li­jar­de, ove go­di­ne ma­nje od 34 mil. ku­na), ali je za­to pri­je sre­di­ne go­di­ne pro­ra­čun sjeo ve­ći dio di­vi­den­de HEPa (600 od ukup­no 794 mi­li­ju­na).

I pro­ra­čun­ski ra­sho­di (od­nos­no nji­ho­vo po­ve­ća­nje za dva pos­to u pr­vom po­lu­go­di­štu), uglav­nom idu pre­ma pla­nu, tvr­di mi­nis­tar fi­nan­ci­ja. Osim 2pos­tot­nog po­ve­ća­nja os­no­vi­ce pla­ća za za­pos­le- ne ko­je se is­pla­ću­ju iz pro­ra­ču­na, po­ras­tu ra­sho­da pri­do­ni­je­lo je i 200 mi­li­ju­na ku­na is­pla­te ve­le­dro­ge­ri­ja, što ni­je bilo ucr­ta­no u ini­ci­jal­ni plan, a op­te­re­ti­lo je stav­ku ma­te­ri­jal­nih ra­sho­da.

U po­lu­go­diš­njem sko­ru ni­su is­pla­te re­gre­sa ko­je su re­ali­zi­ra­ne u sr­p­nju.

U dru­goj po­lo­vi­ci go­di­ne sli­je­de i dru­ga dva ko­ra­ka 2pos­tot­nog po­ve­ća­nja os­no­vi­ce pla­ća ko­ja će se odra­zi­ti na ra­sho­de za za­pos­le­ne, a us­po­red­no s tim odvi­jat će se pre­go­vo­ri s pred­stav­ni­ci­ma sin­di­ka­ta jav­nih služ­bi.

Pri­lič­no je iz­vjes­no i da će re­la­tiv­no br­zo us­li­je­di­ti još jed­na run­da pla­ća­nja ve­le­dro­ge­ri­ja. Kao i pret­hod­nih go­di­na, fi­nan­cij­ske du­bi­oze i raz­mje­ri obve­za u sus­ta­vu zdrav­s­tva vje­ro­jat­no na kra­ju ne­će ja­ko utje­ca­ti na ra­zi­nu de­fi­ci­ta op­će dr­ža­ve 2017. pre­ma me­to­do­lo­gi­ji ko­ju ko­ris­ti Eu­rop­ska ko­mi­si­ja jer pre­ma ESA2010 u de­fi­cit ula­zi sa­mo pro­mje­na sta­nja ukup­nih obve­za. ta­ko su la­ni du­go­vi zdrav­s­tva de­fi­cit po­deb­lja­li sa­mo za 160 mi­li­ju­na ku­na.

Me­đu­tim, pro­blem je što se unu­tar ukup­nih obve­za zdrav­s­tva po­ve­ća­va udjel ne­pod­mi­re­nih dos­pje­lih obve­za. A to tra­ži traj­ni­je odr­ži­va, sus­tav­na rje­še­nja.

To što će i ove go­di­ne de­fi­cit u ko­nač­ni­ci bi­ti ma­li i što će ra­zi­na jav­nog du­ga mje­re­na udje­lom u BDPu opet pas­ti za vi­še od dva pos­tot­na bo­da, ne bi smje­lo za­va­ra­ti, jer ni po­volj­no ma­kro­eko­nom­sko okru­že­nje ne­će po­tra­ja­ti vječ­no.

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Mi­nis­tra fi­nan­ci­ja usko­ro oče­ku­je no­va run­da is­pla­ta ve­le­dro­ge­ri­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.