Od HEP-a ban­ka­ri­ma u džep 195 mil. ku­na, dr­ža­vi mr­vi­ce

Mo­gu­ći tro­šak IPO-a Iz­la­skom jav­ne tvrt­ke na bur­zu oko­ris­ti­li bi se tek ri­jet­ki

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

U ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du iš­lo bi 25% di­oni­ca vri­jed­nih oko 6,5 mi­li­jar­di ku­na. HEP bi uvr­šte­nje ko­šta­lo 2-3%

Even­tu­al­na pro­da­ja di­oni­ca Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de (HEP) u dže­po­ve do­ma­ćih i stra­nih ban­ka­ra sli­la bi go­to­vo 200 mi­li­ju­na ku­na, a dr­ža­vi i Za­gre­bač­koj bur­zi os­ta­le bi “mr­vi­ce”. Pre­ma proš­lo­tjed­nim na­pi­si­ma Ve­čer­njeg lis­ta, no­va Upra­va do­ma­ćeg elek­tro­ener­get­skog di­va mo­rat će pri­pre­mi­ti ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du (IPO) če­t­vr­ti­ne di­oni­ca te kom­pa­ni­je. Ako do pro­da­je HEP-a o ko­joj se vi­še­ma­nje (sa­mo) go­vo­ri već ne­ko­li­ko go­di­na uis­ti­nu i do­đe, pro­ces uvr­šte­nja na bur­zu kom­pa­ni­ju će sta­ja­ti po­pri­lič­no.

Na­kon što se do­ne­se od­lu­ka o iz­la­sku na bur­zu, HEP će mo­ra­ti oda­bra­ti po­kro­vi­te­lja uvr­šte­nja, od­nos­no aran­že­ra, po­jaš­nja­va­ju u nes­luž­be­nom raz­go­vo­ru su­di­oni­ci fi­nan­cij­skog tr­ži­šta. S ob­zi­rom na ve­li­či­nu HEPo­vog IPOa, iz­gled­no je da bi umjes­to jed­nog aran­že­ra bio an­ga­ži­ran kon­zor­cij do­ma­ćih i stra­nih ba­na­ka. Za tak­ve tran­sak­ci­je uobi­ča­je­na je pro­vi­zi­ja iz­me­đu dva i tri pos­to od iz­no­sa pri­kup­lje­nog na bur­zi. Ka­ko se po­čet­kom go­di­ne pro­cje­nji­va­lo da bi se za 25 pos­to HEPa mo­glo do­bi­ti 6,5 mi­li­jar­di ku­na, pro­vi­zi­ja bi iz­no­si­la iz­me­đu 130 i 195 mi­li­ju­na ku­na.

No, na­ši su­go­vor­ni­ci upo­zo­ra­va­ju ka­ko bi pro­vi­zi­ja vje­ro­jat­ni­je bi­la u gor­njem ras­po­nu s ob­zi­rom na po­ten­ci­jal­no su­dje­lo­va­nje ino­zem­nih ula­ga­ča. U tom bi slu­ča­ju u pri­pre­mi IPOa tre­ba­lo an­ga­ži­ra­ti i ino­zem­ne od­vjet­nič­ke ti­mo­ve, a što bi do­dat­no po­sku­pi­lo ci­je­li IPO. Sas­tav­ni dio IPOa je i iz­ra­da pros­pek­ta uvr­šte­nja. Ra­di se o do­ku­men­tu u ko­jem su iz­lo­že­ne sve in­for­ma­ci­je po­treb­ne inves­ti­to­ri­ma za pro­cje­nu da li ulo­ži­ti ili ne.

Pros­pekt mo­ra odo­bri­ti Hr­vat­ska agen­ci­ja za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga, a pre­ma nje­zi­nu pra­vil­ni­ku o vr­sti i vi­si­ni nak­na­da i ad­mi­nis­tra­tiv­nih pris­toj­bi, HEP bi mo­rao pla­ti­ti 30.000 ku­na nak­na­de, a dr­žav­nom pro­ra­ču­nu upla­ti­ti 3000 ku­na ad­mi­nis­tra­tiv­ne pris­toj­be. Na kra­ju, tre­ba­lo bi pla­ti­ti Za­gre­bač­koj bur­zi uvr­šte­nje. “Nak­na­da za uvr­šte­nje na Služ­be­no tr­ži­šte iz­no­si naj­vi­še 150.000 ku­na, te je u od­no­su na uobi­ča­je­ni ukup­ni tro­šak tran­sak­ci­je u bi­ti vr­lo ni­ska”, is­ti­če pred­sjed­ni­ca Upra­ve Iva­na Ga­žić.

U pro­cje­nu tro­ško­va ni­su uklju­če­ni tro­ško­vi pro­mo­ci­je IPOa u zem­lji i ino­zem­s­tvu. S ob­zi­rom na to da je kra­jem proš­le go­di­ne HEP dr­žao vi­še od tri mi­li­jar­de ku­na go­to­vi­ne na ra­ču­nu, IPO bi bio za­ne­ma­riv tro­šak.

U od­no­su na iz­nos na ra­ču­nu HEP-a (tri mi­li­jar­de ku­na), tro­šak IPO-a je ipak za­ne­ma­riv

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.