Se­zo­na je do­bra na ci­je­lom Me­di­te­ra­nu, ni­smo iz­nim­ka

Oprez sa sa­mo­hva­lom I hr­vat­ski ri­va­li s bo­ljim tu­ris­tič­kim re­zul­ta­ti­ma u po­lu­go­di­štu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK

Grč­ka ima ve­lik rast bro­ja gos­ti­ju ko­ji sti­žu avi­onom, Ita­li­ji ras­te po­troš­nja tu­ris­ta i ho­tel­ski re­zul­ta­ti, Cr­na Go­ra ima pe­ti­nu vi­še po­sje­ti­te­lja...

Hr­vat­ska ni­je iz­u­ze­tak po do­brim tu­ris­tič­kim re­zul­ta­ti­ma u pr­voj po­lo­vi­ci ove go­di­ne, a su­de­ći pre­ma naj­a­va­ma ovo bi lje­to mo­glo ići na ru­ku svim na­šim kon­ku­ren­ti­ma na Me­di­te­ra­nu. Grč­ke des­ti­na­ci­je bi­lje­že dvoz­na­men­kas­ti rast zra­ko­plov­nih gos­ti­ju, u Cr­noj Go­ri broj gos­ti­ju po­ras­tao je za go­to­vo pe­ti­nu, bla­gi po­vra­tak zbog ras­ta ru­skog tr­ži­šta bi­lje­ži Tur­ska, osim Grč­ke i Ita­li­ja se mo­že po­hva­li­ti po­ras­tom pri­ho­da po so­bi (RevPAR), ko­ji ras­te i Egip­tu zbog bo­lje gos­po­dar­ske si­tu­aci­je.

Na­kon eko­nom­ske kri­ze i lanj­ske iz­bje­glič­ke kri­ze, Grč­ka ovog lje­ta bi­lje­ži sta­bi­lan rast bro­ja pro­me­ta na svo­jih 19 glav­nih zrač­nih lu­ka, uz naj­ve­ći po­rast na zrač­noj lu­ci The­ssa­lo­ni­ki za čak 20,8 pos­to u dru­gom kvar­ta­lu, uz po­rast RevPAR-a za go­to­vo osam pos­to. Broj do­la­za­ka na aero­dro­me na lo­ka­ci­ja­ma s re­sor­ti­ma u Grč­koj u pro­sje­ku je ve­ći za 12,5 pos­to, a naj­bo­lje re­zul­ta­te od 22,6 pos­to po­ras­ta do­la­za­ka pu­tem zra­ko­plo­va ima Kos, a ra­di se uglav­nom o stra­nim tu­ris­ti­ma.

Ho­tel­ski sek­tor u ci­je­loj juž­noj Eu­ro­pi u pro­sje­ku bi­lje­ži rast RevPARa za 8 pos­to u pr­vih šest mje­se­ci, a naj­ve­ći skok bi­lje­ži Ma­drid s 18,6 pos­to, a po sko­ku pri­ho­da pr­va­ci na Me­di­te­ra­nu su Egip­ća­ni s po­ras­tom RevPAR-a u ho­te­li­ma u Ka­iru za ča 87%.

Tur­ska bi­lje­ži zna­ča­jan opo­ra­vak pri­ho­da od tu­riz­ma u dru­gom kvar­ta­lu, s po­ras­tom od 8,7 %, a naj­ve­ći rast ima­ju s ru­skog tr­ži­šta, dok broj po­sje­ta Eu­rop­lja­na i da­lje pa­da ( u svib­nju 20 pos­to u od­no­su na lanj­ski). Ta­li­jan­ski tu­ri­zam u pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne po­ka­zu­je zna­ča­jan po­mak ka­ko u bro­ju do­la­za­ka, po­troš­nji tu­ris­ta i re­zul­ta­ti­ma pos­lo­va­nja ho­tel­skih kom­pa­ni­ja. U dru­gom kvar­ta­lu broj no­će­nja u ho­te­li­ma po­ras­tao je za 7,3%, uz 6,8pos­tot­ni rast bro­ja zra­ko­plov­nih put­ni­ka. Ana­li­ze po­ka­zu­ju 8pos­tot­ni rast RevPARa u pr­vih šest mje­se­ci, uz po­rast pri­ho­da za 3% (6 mi­li­jar­di eura). U Ita­li­ji oče­ku­ju rast i u sr­p­nju te ko­lo­vo­zu.

Tu­ris­tič­kim re­zul­ta­ti­ma u pr­voj po­lo­vi­ci 2017. za­do­volj­ni su i Cr­no­gor­ci. U toj je na­ma su­sjed­noj zem­lji sa­mo u lip­nju bo­ra­vi­lo 130 ti­su­ća tu­ris­ta, što je vi­še od 19% vi­še ne­go u is­tom pe­ri­odu la­ni. “Ia­ko još uvi­jek ne ras­po­la­že­mo služ­be­nom sta­tis­ti­kom za sr­panj, na os­no­vu in­for­ma­ci­ja od stra­ne tu­ris­tič­kih or­ga­ni­za­ci­ja mo­že­mo re­ći da bi­lje­ži­mo bla­gi po­rast u od­no­su na la­ni. Ta­ko­đer, pre­ma po­da­ci­ma lo­kal­nih tu­ris­tič­kih or­ga­ni­za­ci­ja, na da­naš­nji dan 4. ko­lo­vo­za u Cr­noj Go­ri bo­ra­vi pre­ko 190 ti­su­ća tu­ris­ta, što je za oko 10% vi­še u od­no­su na is­ti dan pret­hod­ne go­di­ne”, ot­kri­va­ju nam iz cr­no­gor­skog Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma. Do­da­ju ka­ko po­zi­tiv­ne tren­do­ve po­ka­zu­ju i tu­ris­tič­ki pa­ra­me­tri za pr­vih 6 mje­se­ci, ti­je­kom ko­jih je u Cr­noj Go­ri u ko­mer­ci­jal­nom smje­šta­ju bo­ra­vi­lo 349,276 tu­ris­ta, što je iz­nad 18% vi­še u od­no­su na pr­vih šest mje­se­ci pret­hod­ne go­di­ne, a os­tva­re­no je 1,2 mi­li­jun no­će­nja, od­nos­no vi­še od 15% vi­še ne­go la­ni.

FOTOLIA

Grč­ke des­ti­na­ci­je bi­lje­že dvoz­na­men­kas­ti rast

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.