JE LI BILO KRIMINALA U HBOR-U

EIB ISTRAŽUJE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Usje­di­šte Eu­rop­ske inves­ti­cij­ske ban­ke ne­dav­no je sti­gla pri­ja­va jed­ne do­ma­će tvrt­ke pro­tiv Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvi­tak zbog sum­nji u kri­mi­nal­ne rad­nje. EIB je je­dan od važ­nih fi­nan­ci­je­ra HBOR-a, pa su od­mah po­kre­nu­li me­đu­na­rod­ne pre­dis­traž­ne rad­nje. Iz EIB-a ni­smo do­bi­li od­go­vor o pos­tup­ku. Su­go­vor­nik iz NO HBOR-a ne že­li za­sad da­va­ti ko­men­ta­re, tek ve­li da zna­ju da pos­to­ji spor i mo­gu­ća tuž­ba. Po­s­lje­di­ce bi, ut­vr­de li se ne­pra­vil­nos­ti, mo­gle bi­ti kob­ne za do­ma­ću ban­ku, jer bi EIB mo­gao za­us­ta­vi­ti dalj­nji pla­sman nov­ca. Tvrt­ki ko­ja je pod­ni­je­la pri­ja­vu pri­je ne­ko­li­ko go­di­na je os­po­re­no ra­ni­je pri­hva­će­no kre­di­ti­ra­nje, a do­ku­men­ta­ci­ja s po­je­di­nos­ti­ma pro­jek­ta je, tvr­de, pros­li­je­đe­na dru­goj tvrt­ki na uvid, či­me je u stva­ri HBOR ot­krio ban­kar­sku i pos­lov­nu taj­nu. Ina­če, di­rek­tor EIB-a za Hr­vat­sku biv­ši čel­nik HBOR-a An­ton Ko­va­čev.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.