DOSELILO NAM 13.985 LJUDI, NAJ­VI­ŠE OD 2009.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

La­ni se u na­šu zem­lju doselilo 13.985 hr­vat­skih dr­žav­lja­na i stra­na­ca, što je naj­ve­ći broj do­se­lje­nih od 2009. U Hr­vat­sku se la­ni doselilo 6247 stra­na­ca, 1000 vi­še ne­go 2015. Iz ze­ma­lja EU doselilo se 5555 oso­ba, me­đu nji­ma 2185 stra­na­ca, dok se iz os­ta­lih europ­skih zem­lja doselilo 7077 hr­vat­skih dr­žav­lja­na i stra­na­ca. Kad je ri­ječ o EU, po­je­di­nač­no se naj­ve­ći broj stra­na­ca do­se­lio iz Nje­mač­ke (473), Slo­ve­ni­je (465), Ita­li­je (298), Aus­tri­je (140), Fran­cu­ske (101), Ma­đar­ske (98) i V. Bri­ta­ni­je (93).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.