Za­pos­le­ni­ci­ma tvrt­ki u ste­ča­ju is­pla­će­no 8,7 mil. ku­na

Kr­pa­nje ru­pa Agen­ci­ja za osi­gu­ra­nje rad­nič­kih po­tra­ži­va­nja dje­lat­ni­ci­ma blo­ki­ra­nih tvrt­ki da­la 4,7 mi­li­ju­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ

Od po­čet­ka ove go­di­ne Agen­ci­ja za osi­gu­ra­nje rad­nič­kih po­tra­ži­va­nja u slu­ča­ju ste­ča­ja pos­lo­dav­ca is­pla­ti­la je ukup­no 8,69 mi­li­ju­na ku­na, a rad­ni­ci­ma či­jim pos­lo­dav­ci­ma su bi­li blo­ki­ra­ni ra­ču­ni i za­tra­ži­li su is­pla­tu mi­ni­mal­nih pla­ća Agen­ci­ja je doz­na­či­la ukup­no 4,76 mi­li­ju­na ku­na.

Naj­vi­še nov­ca Agen­ci­ja je is­pla­ti­la rad­ni­ci­ma u slu­ča­ju ste­ča­ja u si­ječ­nju, ukup­no 4,6 mi­li­ju­na ku­na, i to oni­ma ko­ji su ra­di­li u ši­ben­skom TLMTPPu, te u ECPro­izvod­nji odje­će iz Ve­li­kog Tr­go­viš­ća

Kri­za ko­ju su pro­tek­lih mje­se­ci pro­la­zi­le ne­ke od ve­li­kih tvrt­ki, kao što je knji­žar­ski la­nac Al­go­ri­tam MK i gra­đe­vin­sko po­du­ze­će Vi­adukt os­ta­vi­li su vid­ljiv trag u sta­tis­ti­ci is­pla­ta Agen­ci­je u lip­nju, u ko­jem je rad­ni­ci­ma is­pla­će­no re­kord­nih 2,56 mi­li­ju­na ku­na.

Is­pla­te ko­je pro­vo­di spo­me­nu­ta Agen­ci­ja ovi­se o ne­pre­dvid­lji­voj di­na­mi­ci ste­ča­je­va i blo­ka­da na pos­lov­noj sce­ni, no pri­mjet­no je da je za­sad, u pr­vom po­lu­go­di­štu uma­nje­na raz­li­ka u omje­ru is­pla­ta u ka­te­go­ri­ji ste­ča­je­va i blo­ki­ra­nih uma­nje­ne.

Ti­je­kom proš­le go­di­ne, na­ime, ukup­no je za­pos­le­ni­ci­ma tvrt­ki ko­je su za­vr­ši­le u ste­ča­ju bilo is­pla­će­no 37,63 mi­li­ju­na ku­na, go­to­vo pet pu­ta vi­še ne­go oni­ma či­ji su pos­lo­dav­ci blo­ki­ra­ni, ko­ji­ma je Agen­ci­ja upla­ti­la 7,84 mi­li­ju­na ku­na.

Me­đu tvrt­ka­ma ko­je su bi­le blo­ki­ra­ne i či­jim je rad­ni­ci­ma Agen­ci­ja pri­sko­či­la s mi­ni­mal­nim pla­ća­ma su i Ni­va biv­šeg pre­mi­je­ra Ni­ki­ce Va­len­ti­ća, te Co­nin­ging iz pos­lov­nog sus­ta­va ne­ka­daš­njeg mi­nis­tra gos­po­dar­stva Ra­di­mi­ra Ča­či­ća, te ne­ko­li­ko tu­ris­tič­kih tvrt­ki, me­đu ko­ji­ma tu­ris­tič­ka agen­ci­ja Cen­tar za pre­ven­ti­vu, ko­ja je u me­đu­vre­me­nu okon­ča­la ste­čaj po krat­kom pos­tup­ku, te pro­izvo­đač ci­je­vi iz Pot­pi­ća­na His­tria tu­be.

D. VIŠNJIĆ/PIXSELL

I pro­past Al­go­rit­ma 'po­gu­ra­la' je li­panj­ski rekord

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.