Fun park ra­di pu­nom pa­rom, mo­gu­će i ši­re­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Naj­ve­ći

pro­izvo­đač pi­ro­teh­ni­ke u Hr­vat­skoj i re­gi­ji, tvrt­ka Mir­no­vec pi­ro­teh­ni­ka iz Sa­mo­bo­ra, inves­ti­ra­la je 15 mi­li­ju­na eura u za­bav­ni park Fun park Mir­no­vec u Bi­ogra­du, ko­ji je imao pr­vi pra­vi rad­ni vi­kend na­kon služ­be­nog otvo­re­nja. To je i naj­ve­ća inves­ti­ci­ja u in­dus­tri­ji za­ba­ve u Hr­vat­skoj, a ka­ko je naj­a­vio vlas­nik Mir­nov­ca Fra­njo Ko­le­tić, mo­gu­će je da će se pro­jekt ši­ri­ti u smje­ru vi­še sa­dr­ža­ja i ve­ćeg pros­to­ra od sa­daš­njih 45.000 kva­dra­ta. Ne is­klju­ču­je ni mo­guć­nost da će se gra­di­ti smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti. No, za­sad je plan da se go­diš­nje u Bi­ogra­du pri­vu­če 200 do 300 ti­su­ća ljudi. Ovaj pro­jekt do­nio je 120 no­vih rad­nih mjes­ta, a za­bav­ni park će bi­ti otvo­ren od Us­kr­sa do No­ve go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.