Jav­ni dug pao 2,9% na 291,5 mi­li­jar­di kn.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­ma

po­da­ci­ma HNBa, jav­ni dug kra­jem trav­nja iz­no­sio je 291,5 mi­li­jar­di ku­na, što je 2,9 pos­to ili 8,6 mi­li­jar­di ma­nje ne­go u ožuj­ku, na­vo­di se u ana­li­zi Ra­if­fe­isen­bank Aus­tria (RBA). Pad jav­nog du­ga po­s­lje­di­ca je dos­pi­je­ća i ot­pla­te pe­to­go­diš­nje me­đu­na­rod­ne obvez­ni­ce u vri­jed­nos­ti od 1,5 mi­li­jar­di do­la­ra, objaš­nja­va­ju ana­li­ti­ča­ri RBA. Na go­diš­njoj ra­zi­ni jav­ni dug u trav­nju po­ras­tao za 6,3 mi­li­jar­de ku­na ili 2,2 pos­to. “Us­pr­kos ras­tu no­mi­nal­nog iz­no­sa jav­nog du­ga na go­diš­njoj ra­zi­ni, za oče­ki­va­ti je dalj­nje sma­nje­nje nje­go­vog udje­la u BDPu bu­du­ći da oče­ku­je­mo snaž­ni­ji rast no­mi­nal­nog BDPa uz dalj­nju fi­skal­nu kon­so­li­da­ci­ju ko­ja bi tre­ba­la omo­gu­ći­ti os­tva­ri­va­nje pri­mar­nih su­fi­ci­ta u pro­ra­ču­nu op­će dr­ža­ve”, is­ti­ču iz RBA.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.