JOŠ OVE GO­DI­NE U V. GORICI CEN­TAR ZA POSJETITELJE

Vi­jes­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­jek­tan­ti­ca Ni­ko­li­na Je­la­vić Mi­tro­vić pre­da­la je idej­ni pro­jekt mul­ti­me­di­jal­nog pos­ta­va, a za dva tjed­na bit će go­tov i iz­ved­be­ni pro­jekt. Cen­tar za posjetitelje u Ve­li­koj Gorici svo­ja bi vra­ta gra­đa­ni­ma tre­bao otvo­ri­ti kra­jem go­di­ne, a pro­cje­na ukup­nih ula­ga­nja Gra­da i Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce ( TZ) je osam mi­li­ju­na ku­na. U glav­noj zgra­di Cen­tra, kroz us­kla­đe­nu di­gi­tal­nu pre­zen­ta­ci­ju kul­tur­ne ma­te­ri­jal­ne i ne­ma­te­ri­jal­ne ba­šti­ne i usme­ne pre­po­ru­ke in­for­ma­to­ra TZa, po­sje­ti­te­lji će do­bi­ti sli­ku tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je Tu­ro­po­lje. ”Su­vre­me­ne pre­zen­ta­cij­ske me­to­de di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je oži­vjet će dr­ve­no gra­di­telj­stvo, sli­kar­stvo, glaz­bu, tra­di­ci­ju, oču­va­no pri­rod­no bo­gat­stvo i na­či­na ži­vo­ta u Tu­ro­po­lju”, is­ti­če di­rek­to­ri­ca TZ Mi­la­da Me­sa­rić.

PD

U pro­jekt je ulo­že­no osam mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.