U UTORAK NO­VA DRAŽBA ZA HOTEL JADRAN U BAKRU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hotel Jadran u Bakru, jedini u gra­du, po­nov­no će na pro­da­ju, elek­tro­nič­ka jav­na dražba je su­tra, na­vo­di No­vi list, a po­čet­na ci­je­na je i da­lje 2,12 mi­li­ju­na ku­na. Hotel je od 2015. u ste­ča­ju i ne ra­di. Ovo je u bi­ti po­nav­lja­nje pret­hod­ne draž­be, jer se je­dan po­nu­di­telj ža­lio na po­nu­du tvrt­ke Mi­kušPag iz Za­gre­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.