Zna­nja za metalnu i elektroindustriju

Pro­jekt skillME Đa­ci i rad­ni­ci do­dat­no se edu­ci­ra­li i os­po­so­bi­li iz no­va če­ti­ri ku­ri­ku­lu­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

HUP ra­dio na EU pro­jek­tu uz stru­kov­ne ško­le, re­gu­la­to­re i pos­lo­dav­ce iz 4 zem­lje, s ci­ljem ja­ča­nja kom­pe­ten­ci­ja

Vje­šti­ne u me­tal­noj in­dus­tri­ji i elek­tro­in­dus­tri­ji, od­nos­no skillME, tro­go­diš­nji je pro­jekt u ko­jem su­dje­lu­ju re­gu­la­tor­ne agen­ci­je, stru­kov­ne ško­le i pos­lo­dav­ci iz Hr­vat­ske, Slo­vač­ke, Slo­ve­ni­je i La­tvi­je, a su­fi­nan­ci­ran je kroz pro­gram Era­smus + EU.

Pro­jek­tom su ut­vr­đe­ne ne­dos­ta­ju­će vje­šti­ne u tim in­dus­tri­ja­ma, te je na­kon in­ter­v­jua i fo­kus gru­pa s tvrt­ka­ma na sas­tan­ku pro­jek­t­nih part­ne­ra ut­vr­đe­na po­tre­ba za ra­zvo­jem če­ti­ri ku­ri­ku­lu­ma, pod na­zi­vi­ma Iš­či­ta­va­nje teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je, CAD/CAM, Stroj­ni vid i Kom­po­zit­ni ma­te­ri­ja­li.

Una­toč vi­so­koj sto­pi ne­za­pos­le­nos­ti, u me­tal­noj i elek­tro­in­dus­tri­ji i da­lje je do- sta slo­bod­nih rad­nih mjes­ta zbog zna­čaj­nog ne­sraz­mje­ra iz­me­đu ste­če­nih vještina u obra­zov­nom sus­ta­vu i po­tre­ba na tr­ži­štu ra­da, a pos­lo­dav­ci­ma je sve te­že pro­na­ći kva­li­tet­ne rad­ni­ke s tra­že­nim kom­pe­ten­ci­ja­ma.

Rad­ni­ci se su­oča­va­ju s tr­ži­štem ko­je se stal­no mi­je­nja i zah­ti­je­va cje­lo­ži­vot­no obra­zo­va­nje te na­do­gra­đi­va­nje vještina u skla­du s no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma.

Pro­jekt skillME za­po­čeo je kra­jem 2014., ku­ri­ku­lu­mi su obli­ko­va­ni 2016., a u pro­lje­će 2017. pi­lo­ti­ra­ni su u stru­kov­nim ško­la­ma (Sred­nja teh­nič­ka ško­la Fa­ust Vran­čić i Elek­tro­teh­nič­ka ško­la iz Za­gre­ba), gdje je edu­ka­ci­ju proš­lo pe­de­se­tak uče­ni­ka. Još 40 za­pos­le­ni­ka do­dat­no je os­po­sob­lje­no i na­do­pu­ni­lo svo­je zna­nje u šest in­dus­trij­skih tvrt­ki u Za­gre­bu i Va­ra­ždi­nu.

Sva­ki ku­ri­ku­lum tra­je po 25 sa­ti, kao iz­bor­na do­dat­na nas­ta­va za sred­njo­škol­ce ili kao oblik do­dat­nog os­po­sob­lja­va­nja rad­ni­ka. Na­kon ve­ri­fi­ka­ci­je ku­ri­ku­lu­mi će bi­ti jav­no dos­tup­ni za­in­te­re­si­ra­nim obra­zov­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma. “Pro­jekt se po­ka­zao us­pješ­nim jer je os­na­žio po­ve­zi­va­nje ško­la i in­dus­tri­je te pri­je­nos zna­nja iz­me­đu rad­ni­ka i pre­da­va­ča u ško­la­ma. Pre­da­va­či­ma je bilo ko­ris­no iz pr­ve ru­ke ču­ti ko­je po­tre­be ima­ju pos­lo­dav­ci i rad­ni­ci i do­bi­ti kon­kret­ne in­for­ma­ci­je o kva­li­te­ti ku­ri­ku­lu­ma. Od skillME oče­ku­je­mo da­le­ko­sež­ne po­zi­tiv­ne efek­te na po­bolj­ša­nje kva­li­te­te us­lu­ga i ra­zi­ne zna­nja u me­tal­noj i elek­tro­in­dus­tri­ji za­hva­lju­ju­ći si­ner­gij­skoj i me­đu­na­rod­noj pri­ro­di pro­jek­ta, te po­ti­ca­nje mo­bil­nos­ti EU rad­ni­ka kre­ira­njem ku­ri­ku­lu­ma ko­ji će omo­gu­ći­ti us­po­re­di­ve kom­pe­ten­ci­je”, rek­la nam je Marija Šu­ti­na, di­rek­to­ri­ca HUP-Udru­ge elek­tro i me­tal­ne in­dus­tri­je, ko­ja je ra­di­la na pro­jek­tu.

I. GALOVIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.