Zad­nja ve­ća ban­ka u vlas­niš­tvu dr­ža­ve ne smi­je bi­ti pred­met bor­be za fo­te­lje

Tomislav Vu­ić, pred­sjed­nik Upra­ve HPB-a, o pro­ziv­ci mi­nis­tra Go­ra­na Ma­ri­ća za ras­troš­nost, jav­nos­ti ra­da ove ban­ke u dr­žav­nom, jav­nom vlas­niš­tvu, re­zul­ta­ti­ma, proš­lim upra­va­ma, do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji...

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - VALENTINA WIESNER MIJIĆ/VL

Sli­ka o HPB-u pu­no je bo­lje ne­go pri­je, što je re­zul­ta­ta ra­da svih, te kva­li­te­te i ci­je­ne pro­izvo­da, ali i mar­ke­tin­ga i ko­mu­ni­ka­ci­je

Mi­nis­tar dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ran Ma­rić pro­zvao je, na­kon ana­li­ze po­troš­nje u 48 dr­žav­nih tvrt­ki i ins­ti­tu­ci­ja i Hr­vat­sku po­štan­sku ban­ku – za ras­troš­nost, uz is­to­dob­ni is­ka­za­ni gu­bi­tak. Upra­vo su objav­lje­ni i po­lu­go­diš­nji re­zul­ta­ti pos­lo­va­nja HPBa s či­jim smo pred­sjed­ni­kom upra­ve To­mis­la­vom Vu­ićem raz­go­va­ra­li o op­tuž­ba­ma i os­ta­lim ak­tu­al­nos­ti­ma.

Mi­nis­tar Ma­rić pred­ba­cio vam je is­pla­tu bo­nu­sa i po­troš­nju na rek­la­me. Na­vo­di da je od 32 mi­li­ju­na ku­na bo­nu­sa is­pla­će­nih u dr­žav­nim tvrt­ka­ma u pro­tek­lih se­dam go­di­na, u HPB-u is­pla­će­no 70 pos­to. Što ima­te re­ći u obra­nu ban­ke?

Mis­lim da ne tre­ba mo­ju obra­nu, HPB je do­bra ban­ka ko­ja sve br­že ras­te i na­pre­du­je. Na­ve­de­ni bo­nu­si i ot­prem­ni­ne su is­pla­ći­va­ni pret­hod­noj upra­vi za raz­dob­lje od 2010. do 2014. go­di­ne. Sa­daš­njoj upra­vi ko­ja je doš­la kra­jem 2014. ni­je is­pla­će­na ni­ti ku­na bo­nu­sa.

Na tr­ži­štu ne­ma pos­lo­va­nja bez ula­ga­nja u mar­ke­ting. Jed­na je stvar je li Hr­vat­ko ne­ko­me sim­pa­ti­čan ili ne i je li švi­car­ski bend u raz­ru­še­nom Obrov­cu prik­la­dan za ban­ku (ja vo­lim obje rek­la­me), ali inves­ti­ci­je i re­zul­ta­ti su mjer­lji­vi. S ob­zi­rom na iz­dvo­je­ne iz­no­se, ana­li­zi­ra­mo po­dat­ke, uklju­ču­ju­ći vanj­ska is­tra­ži­va­nja. Po GfKu ko­ji ko­ris­ti ve­ći­na ba­na­ka, pre­poz­nat­lji­vost HPB bren­da stal­no ras­te, kao i za­mi­je­će­nost rek­la­ma.

Kad do­da­mo ve­li­ki pri­ljev no­vih kli­je­na­ta, tr­žiš­ni rast, da smo po tom is­tra­ži­va­nju broj je­dan po za­do­volj­stvu kli­je­na­ta pos­lov­ni­com kao i po­vje­re­nju u svo­ju ban­ku, re­zul­ta­tom mo­ra­mo bi­ti za­do­volj­ni. Pre­ma po­da­ci­ma agen­ci­je AGB Ni­el­sen, po vi­si­ni inves­ti­ci­je na TV ogla­ša­va­nje ti­je­kom 2016. smo na 8. mjes­tu od 11 ak­tiv­nih ogla­ši­va­ča u bran­ši, ali po ci­je­ni pri­lo­ga vi­đe­nog od ci- lja­ne sku­pi­ne smo na 1. mjes­tu, pla­ća­mo naj­ma­nje. Ove se broj­ke mo­gu tu­ma­či­ti raz­li­či­to, ali po me­ni, raz­go­vor mo­že ići u smje­ru tko je i je li net­ko od nas bo­lji, a ni­ka­ko da smo neo­d­go­vor­ni ili ne­pro­fe­si­onal­ni. Sli­ka o HPBu pu­no je bo­lja ne­go u proš­los­ti i to je re­zul­tat ra­da svih za­pos­le­ni­ka, kva­li­te­te i ci­je­ne pro­izvo­da, ali i mar­ke­tin­ga i ko­mu­ni­ka­ci­je. Iz­no­si ko­je iz­dva­ja­mo su u ok­vi­ru uobi­ča­je­nih za bran­šu, uklju­ču­ju i do­na­ci­je i spon­zor­stva ko­ji su pri­mje­re­ni.

Ko­li­ko zna­mo, kon­ku­ren­ci­ja ko­joj uzi­ma­mo i tr­ži­šte i kli­jen­te iz­dva­ja vi­še.Jav­nost tre­ba zna­ti po­dat­ke o pos­lo­va­nju po­du­ze­ća u dr­žav­nom ili ve­ćin­skom vlas­niš­tvu dr­ža­ve. Po­dr­ža­va­mo tran­s­pa­rent­nost i na­po­re Mi­nis­tar­stva dr­žav­ne imo­vi­ne da pri­ku­pi po­dat­ke. Objek­tiv­ni­ju sli­ku o sta­nju po­du­ze­ća pru­ža­ju po­da­ci od proš­le ili po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne. Zbroj sed­mo­go­diš­njih po­da­ta­ka i ne­dos­ta­tak de­talj­ni­je ana­li­ze mo­gu do­ves­ti do ne­re­al­ne sli­ke i na­ves­ti na kri­ve za­ključ­ke.

Mis­li­te li da bi iz­ja­ve mi­nis­tra mo­gle ima­ti ve­ze s pla­no­vi­ma pro­mje­ne upra­ve HPB-a, o če­mu se po­vre­me­no pri­ča još od pro­tek­lih smje­na vlas­ti?

Ne mis­lim i ni­ka­ko ne bih že­lio vje­ro­va­ti u to. Je­di­na pre­os­ta­la ve­ća ban­ka u hr­vat­skom i to pre­tež­no dr­žav­nom vlas­niš­tvu, i nje­no pos­lo­va­nje, ne bi se smje­li ugro­ža­va­ti tek zbog že­lje za ka­drov­skom pro­mje­nom. Naš je pri­mjer, ima­ju­ći u vi­du osjet­lji­vost ban­kar­skog sek­to­ra, još oz­bilj­ni­ji jer smo na služ­be­nom tr­ži­štu bur­ze sa za­po­če­tim pro­ce­som do­ka­pi­ta­li­za­ci­je i in­for­ma­ci­je o HPBu su osjet­lji­ve, utje­ču i na vri­jed­nost i na pos­lo­va­nje ban­ke. U po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne HPB je os­tva­rio re­kord­nu do­bit, 2015. 123 mi­li­ju­na ku­na, a 2016. 188 mi­li­ju­na, zna­ča­jan tr­žiš­ni rast i ak­vi­zi­rao 65 ti­su­ća kli­je­na­ta u gra­đans­tvu i 2000 u gos­po­dar­stvu. U 2017. do­bit će bi­ti sma­nje­na zbog zna­čaj­nih re­zer­va­ci­ja za Agro­kor i po­ve­za­na druš­tva ko­je su u pr­vom po­lu­go­di­štu do­ve­le do gu­bit­ka.

Kak­vi su vam os­ta­li po­ka­za­te­lji pos­lo­va­nja?

Do­bri, HPB da­nas ima vi­še od 630 ti­su­ća kli­je­na­ta, a no­vi ko­je smo pri­vuk­li proš­le go­di­ne snaž­no pri­do­no­se po­ras­tu te­melj­nih pri­ho­da ban­ke ti­je­kom 2017. ne­to ka­ma­te ras­le su 7,3 pos­to u pr­vom po­lu­go­di­štu, ne­to nak­na­de 6,5 pos­to i na naj­vi­šoj su ra­zi­ni za pr­vo po­lu­go­di­šte u po­s­ljed­njih se­dam go­di­na.

Na­ši tr­žiš­ni udje­li ras­tu u svim re­le­vant­nim ka­te­go­ri­ja­ma bi­lan­ce ko­li­ko nam do­pu­šta ka­pi­tal­na po­zi­ci­ja.

Mo­že­mo li su­mi­ra­ti tih zad­njih se­dam go­di­na o ko­ji­ma go­vo­ri mi­nis­tar Ma­rić? Ko­li­ko je HPB os­tva­rio aku­mu­li­ra­ne do­bi­ti, a ko­li­ki je ukup­ni mi­nus? I re­zul­tat kad se to dvo­je “pre­bi­je”?

Os­tva­ri­li smo 311 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne, na­su­prot osjet­no ma­njoj do­bi­ti do 2014. u ko­joj je za­bi­lje­žen gu­bi­tak od 635 mi­li­ju­na ku­na. Ukup­no je to oko nu­le, no pi­ta­nje je što se iz zbir­nih po­dat­ka za se­dam go­di­na vi­di ili pos­ti­že. Ve­li­ki gu­bi­tak is­ka­zan 2014. re­zul­tat je kre­di­ta odo­bra­va­nih od 2004. do 2009., ne­ki od njih su još pred­met pra­vo­sud­nih pos­tu­pa­ka. Taj gu­bi­tak ni­je sli­ka da­naš­njeg HPBa ko­ji je pro­šao te­me­lji­te or­ga­ni­za­cij­ske, ka­drov­ske i pro­mje­ne u kor­po­ra­tiv­nom uprav­lja­nju. On bi tre­bao bi­ti pod­sjet­nik da se, po­go­to­vo u ban­kar­stvu, mo­ra ja­ko vo­di­ti ra­ču­na ko­me se po­vje­ra­va uprav­lja­nje i kon­tro­li­ra li se rad sa zna­njem i ra­zu­mi­je­va­njem. Re­zer­va­ci­je za Agro­kor u pr­voj po­lo­vi­ci 2017. ni­su ni slič­ne ovom gu­bit­ku, a na sre­ću smo u pro­tek­le dvi­je go­di­ne za vi­še od 50 pos­to sma­nji­li iz­lo­že­nost kon­cer­nu i po­ve­za­nim druš­tvi­ma.

do­seg­nu­li gra­ni­ce ras­ta s ovom ra­zi­nom ka­pi­ta­la. Jes­te li s vlas­ni­kom do­go­vo­ri­li kad bi mo­gla us­li­je­di­ti? Od ko­ga oče­ku­je­te no­vac – ho­će li po­no­vo “u igri” bi­ti mi­ro­vin­ci, ne­ki po­je­di­nač­ni inves­ti­to­ri...?

Go­ri nam u smis­lu da nas ka­pi­tal­na adek­vat­nost od dru­ge po­lo­vi­ce proš­le go­di­ne ogra­ni­ča­va u dalj­njem ras­tu, pri­ho­di­ma i uzi­ma­nju tr­ži­šta kon­ku­ren­ci­ji.

Ban­ka mo­že ra­di­ti is ovom ra­zi­nom ka­pi­ta­la, ali bi to zna­či­lo da ak­ti­vu mo­ra­mo sma­nji­ti.

S ob­zi­rom na kon­ku­ren­ci­ju, ban­kar­sku i ne­ban­kar­sku, i na sred­njo­roč­no oče­ki­van pad mar­ži, tak­vo će ogra­ni­če­nje do­ves­ti do stag­na­ci­je, a on­da i do sma­nje­nja vri­jed­nos­ti ban­ke zbog ne­mo­guć­nos­ti inves­ti­ra­nja u zna­nje, no­ve teh­no­lo­gi­je i pra­će­nja sve ve­ćih tro­ško­va ko­je nam na­me­će re­gu­la­ti­va.

Ima pros­to­ra i za ma­nje ban­ke kao što je HPB, ali mo­ra­ju bi­ti br­že, efi­kas­ni­je i bo­lje ne­go ve­li­ke. Ipak ban­kar­stvo funk­ci­oni­ra po za­ko­nu ve­li­kih bro­je­va i vo­lu­me­na.

Po­ten­ci­jal­ni inves­ti­to­ri mo­gu bi­ti raz­ni, a sva­ka­ko oče­ku­je­mo da će bi­ti za­in­te­re­si­ra­ni i pos­to­je­ći di­oni­ča­ri. Pro­ces bi tre­bao za­vr­ši­ti ti­je­kom ove go­di­ne.

PETAR GLEBOV/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.