PRE­VENT PO­KRE­ĆE PRO­IZVOD­NJU U KRI­VA­JI?

Poslovni Dnevnik - - RE­GI­JA -

Gru­pa Pre­vent raz­ma­tra mo­guć­nost po­kre­ta­nja pro­izvod­nje u po­go­ni­ma IP Kri­va­ja u Za­vi­do­vi­ći­ma. Ha­ris Rah­man, di­rek­tor Pre­ven­ta iz Go­ra­žda, s na­čel­ni­kom op­ći­ne Za­vi­do­vi­ći Ha­ši­mom Mu­ja­no­vi­ćem po­sje­tio je biv­ši po­gon Kri­va­je is­pi­tu­ju­ći mo­guć­nost po­kre­ta­nja pro­izvod­nje. Pre­vent se u BiH ba­vi pro­izvod­njom auto­pre­s­vla­ka i za­poš­lja­va oko 6500 rad­ni­ka u tvor­ni­ca­ma u Vi­so­kom, Go­ra­ždu, Bu­goj­nu, To­mis­lav­gra­du, Ve­li­koj Kla­du­ši i dru­gim gra­do­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.