Sr­bi­ja naj­priv­lač­ni­ja za stra­na gre­en­fi­eld ula­ga­nja

Pr­vi na svi­je­tu U 2016. naj­av­lje­no 77 pro­je­ka­ta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­bi­ja je pr­va u svi­je­tu po in­dek­su iz­ved­be gre­en­fi­eld iz­rav­nih stra­nih inves­ti­ci­ja, obja­vio je Fi­nan­ci­al Ti­mes (FT), a ve­ći­nu ula­ga­ča pri­vuk­la je kao iz­voz­na plat­for­ma, pri­je ne­go kao tr­ži­šte sa­mo po se­bi. Ula­ga­či­ma je Sr­bi­ja bi­la priv­lač­na zbog re­gu­la­tor­ne re­for­me, ni­ske ci­je­ne ra­da i pris­tu­pa tr­ži­štu EU, te skra­će­nog vre­me­na za re­gis­tra­ci­ju kom­pa­ni­je i iz­da­va­nje gra­đe­vin­skih do­zvo­la. In­deks Sr­bi­je, ko­jim se mje­ri priv­lač­nost ne­ke zem­lje kao des­ti­na­ci­je za gre­en­fi­eld iz­rav­ne stra­ne inves­ti­ci­je gle­da­no pre­ma ve­li­či­ni nje­nog BDPa iz­no­si 12,02, a sli­je­de Kam­bo­dža sa 11,24 i Ma­ke­do­ni­ja sa 9,18.

FT je na­veo da su stra­ni ula­ga­či u 2016. go­di­ni u Sr­bi­ji naj­a­vi­li 77 gre­en­fi­eld pro­je­ka­ta, pre­ma 57 u 2015. go­di­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.