Mi­li­jar­de eura ula­ga­nja u Grčku koči birokratska ‘zaštita’ kulture

Mu­ke po ula­ga­či­ma Broj­ni pro­jek­ti i da­lje sto­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

Inves­ti­ci­ja pre­obraz­be sta­rog aero­dro­ma če­ka od­lu­ku vlas­ti ko­ji su di­je­lo­vi po­vi­jes­ne gra­đe­vi­ne

Zaštita kul­tur­nog nas­li­je­đa sta­rog 3500 go­di­na u kom­bi­na­ci­ji sa slo­že­nim za­ko­ni­ma i bi­ro­kra­ci­jom ne­s­klo­nom inves­ti­to­ri­ma koči mi­li­jar­de eura ula­ga­nja u grč­ki tu­ri­zam. Ka­ko pre­no­si Re­uters, ra­do­vi ko­ji bi sta­ri aten­ski aero­drom Hel­le­ni­kon, na­pu­šten pri­je 16 go­di­na, pre­tvo­ri­li u luk­suz­ni tu­ris­tič­ki kom­pleks još ni­su za­po­če­li.

Inves­ti­tor grč­ka kom­pa­ni­ja Lam­da iza ko­je sto­ji arap­ski i ki­ne­ski ka­pi­tal na­da­la da će pr­va lo­pa­ta bi­ti za­bo­de­na do lip­nja. Inves­ti­ci­ja grad­nje naj­ve­ćeg re­sor­ta u Eu­ro­pi na

620 hek­ta­ra vri­je­di osam mi­li­jar­di eura, a tre­ba­la bi otvo­ri­ti 75.000 rad­nih mjes­ta. Me­đu­tim, ra­do­vi ne mo­gu za­po­če­ti jer vlas­ti još ni­su od­lu­či­le ko­je će di­je­lo­ve Hel­le­ni­ko­na pro­gla­si­ti po­vi­jes­nim za­šti­će­nim gra­đe­vi­na­ma. Vlas­ti su po­vi­jes­nom gra­đe­vi­nom čak htje­le pro­gla­si­ti pis­tu sta­ru 60 go­di­na, ali su na kra­ju odus­ta­le od te ide­je. K to­me, vla­da je za­šti­ti­la 3,7 hek­ta­ra šu­me unu­tar aero­dro­ma.

Slič­no is­kus­tvo pro­šao je i ame­rič­ki inves­ti­tor grč­kih ko­ri­je­na Mi­ke An­ge­li­ades ko­ji je na rod­nom Ro­do­su pri­je tri go­di­ne na dr­žav­nom na­tje­ča­ju do­bio po­sao iz­grad­nje pri­obal­nog kom­plek­sa vri­jed­nog 400 mi­li­ju­na eura. No, proš­le go­di­ne iz mi­nis­tar­stva kulture sti­gao je “grom iz ve­dra ne­ba”. “Mi­nis­tar je ci­je­lo po­dru­čje pro­gla­sio ar­he­olo­škim na­la­zi­štem. I da­lje če­ka­mo od­go­vor iz mi­nis­tar­stva što pla­ni­ra­ju uči­ni­ti”, ka­že An­ge­li­ades.

Inves­ti­ra­ti u Grčku ni­je jed­nos­tav­no. U iz­vješ­ću Svjet­ske ban­ke “Do­ing Bu­si­ness” Grč­ka je na 61. mjes­tu od 190 dr­ža­va. Ia­ko se proš­le go­di­ne u Grčku sli­lo 2,8 mi­li­jar­di eura iz­rav­nih stra­nih ula­ga­nja što je 11 pu­ta vi­še ne­go 2010. ka­da je zem­lja pr­vi pu­ta za­tra­ži­la fi­nan­cij­sku po­moć, to je i da­lje 35 pos­to ma­nje ne­go pret­kriz­ne 2006. go­di­ne.

RE­UTERS

Ne­ka­daš­nja aten­ska zrač­na lu­ka Hel­le­ni­kon na­pu­šte­na je pri­je 16 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.