Naj­vi­ša kvar­tal­na do­bit MOL-a u 10 go­di­na

Sna­žan rast Ma­đar­ska kom­pa­ni­ja za­ra­di­la 17 pos­to vi­še

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ma­đar­ska naf­t­na i plin­ska kom­pa­ni­ja MOL u pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne pos­lo­va­la je sa ope­ra­tiv­nom do­bi­ti (CCS EBITDA) od 1,3 mi­li­jar­de do­la­ra, što je 23 pos­to vi­še ne­go la­ni, a do kra­ja go­di­ne oče­ku­je da će ta do­bit pre­ma­ši­ti 2,3 mi­li­jar­de do­la­ra. Sna­žan rast čis­te CCC EBITDAe re­zul­tat je ras­ta svih pos­lov­nih seg­me­na­ta, ka­že se u fi­nan­cij­skom iz­vješ­ću MOLa, objav­lje­nom u pe­tak.

Do kra­ja go­di­ne upra­va kom­pa­ni­je oče­ku­je da će čis­ta CCS EBITDA pre­ma­ši­ti 2,3 mi­li­jar­di do­la­ra, či­me je po­di­gla svo­ju ra­ni­ju pro­cje­nu od 2 mi­li­jar­de do­la­ra. No, sma­nji­la je pro­cje­nu or­gan­skih ka­pi­tal­nih ula­ga­nja na ot­pri­li­ke mi­li­jar­du do­la­ra. Ne­to do­bit kom­pa­ni­je po­ras­la je u pr­vom po­lu­go­di­štu 17 pos­to u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje, na 639 mi­li­ju­na do­la­ra naj­vi­šu ra­zi­nu u zad­njih 10 go­di­na.

Ne­to pri­ho­di od pro­da­je u pr­vom su po­lu­go­di­štu uve­ća­ni za 20 pos­to, na 6,87 mi- li­jar­di do­la­ra, po­ka­zu­je fi­nan­cij­sko iz­vješ­će. “Zna­čaj­no smo po­di­gli na­šu go­diš­nju pro­cje­nu za 2017. čis­te CCS EBITDAe iz­nad 2,3 mi­li­jar­di do­la­ra, za­hva­lju­ju­ći vr­lo snaž­noj iz­ved­bi gru­pe u pr­voj po­lo­vi­ni go­di­ne, što je dalj­nji do­kaz na­šeg ot­por­nog, in­te­gri­ra­nog pos­lov­nog mo­de­la i kva­li­te­te imo­vi­ne”, re­kao je pred­sjed­nik i iz­vr­š­ni di­rek­tor MOLa Zsolt Her­na­di u ko­men­ta­ru pos­lov­nih re­zul­ta­ta.

B. ŠČITAR/PIXSELL

CCS EBITDA na 1,3 mi­li­jar­de do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.