Gu­bi­tak Te­ve šest mi­li­jar­di do­la­ra

Po­to­nu­će Ci­je­na di­oni­ce pa­la 24%

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Di­oni­ca

iz­ra­el­ske Te­va po­to­nu­la je u če­t­vr­tak za 24 pos­to na Nju­jor­škoj bur­zi na­kon obja­ve go­le­mog gu­bit­ka i naj­a­ve da ci­je­ne ge­ne­rič­kih li­je­ko­va sve vi­še pa­da­ju. Vo­de­ći svjet­ski pro­izvo­đač ge­ne­rič­kih li­je­ko­va obja­vio je šest mi­li­jar­di do­la­ra gu­bit­ka u iz­vješ­ću za dru­go tro­mje­se­čje. U is­tom lanj­skom raz­dob­lju la­ni kom­pa­ni­ja je ima­la do­bit od 254 mi­li­ju­na do­la­ra.

K to­me, Te­va je upo­zo­ri­la da će mo­žda mo­ra­ti ući u pre­go­vo­re s ban­ka­ma oko nje­zi­na du­ga od 35 mi­li­jar­di do­la­ra, pre­no­si Fi­nan­ci­al Ti­mes. Po­to­nu­ćem ci­je­ne di­oni­ce na 23,75 do­la­ra iz­bri­sa­no je pet mi­li­jar­di do­la­ra tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti kom­pa­ni­je. Pad na bur­zi u Tel Avi­vu bio je ne­što bla­ži, za 17,8 pos­to. Me­đu­tim, kom­pa­ni­ju i da­lje oče­ku­ju te­ški da­ni, ako je su­di­ti po nje­zi­nim pro­cje­na­ma. Na­ime, Te­va je obja­vi­la da su ci­je­ne ge­ne­rič­kih li­je­ko­va od po­čet­ka go­di­na pa­le de­vet pos­to, što je iz­a­zva­lo ras­pro­da­ju di­oni­ca i os­ta­lih pro­izvo­đa­ča ge­ne­rič­kih li­je­ko­va.

Ta­ko je ame­rič­ki Mylan pao šest pos­to, Ame­ri­so­ur­ceBer­gen 10 pos­to, Per­ri­go pet, a En­do šest pos­to. Pri­ti­sak na ci­je­ne te vr­ste li­je­ko­va sve vi­še ra­de ve­li­ki ame­rič­ki tr­gov­ci i dis­tri­bu­te­ri, me­đu ko­ji­ma je i WalMart. Pre­ma miš­lje­nju Jef­fa Jo­na­sa, ana­li­ti­ča­ra u Ga­bel­li & Co., nji­ho­va pre­go­va­rač­ka moć do­ni­jet će im mno­go bo­lje na­bav­ne ci­je­ne što će do­dat­no sni­zi­ti mar­že pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.