JA­JA IZ PRO­DA­JE

ALDI MAKNUO OPASNA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki tr­go­vač­ki la­nac Aldi maknuo je u pe­tak iz pro­da­je ja­ja u tr­go­vi­na­ma di­ljem Nje­mač­ke, na­kon iz­bi­ja­nja skan­da­la s ja­ji­ma kon­ta­mi­ni­ra­nim in­sek­ti­ci­dom ko­ji ni­je do­pu­šten u pro­izvod­nji hra­ne za ljud­sku kon­zu­ma­ci­ju. Dva­na­est od 16 nje­mač­kih sa­vez­nih po­kra­ji­na po­go­đe­ne su skan­da­lom, ko­ji je iz­bio u jav­nost po­čet­kom tjed­na ka­da je ut­vr­đe­no da ja­ja s ni­zo­zem­skih far­mi sa­dr­že vi­so­ku ra­zi­nu Fi­pro­ni­la, sas­toj­ka za uk­la­nja­nje bu­ha, uši i kr­pe­lja na ži­vo­ti­nja­ma. Ve­li­ki pre­hram­be­ni skan­dal za­tre­sao je proš­lo­ga tjed­na Eu­ro­pu, a mi­li­ju­ni ja­ja po­vu­če­ni su iz skla­di­šta di­ljem Nje­mač­ke i Ni­zo­zem­ske, a pro­da­ja je blo­ki­ra­na i u Bel­gi­ji. Čak 180 ni­zo­zem­skih far­mi je za­tvo­re­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.