TOYOTA OVE GO­DI­NE

Sla­bi jen, ve­ći iz­voz OČE­KU­JE VIŠU DO­BIT

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ja­pan­ska Toyota u pe­tak je po­dig­nu­la cje­lo­go­diš­nju prog­no­zu do­bi­ti za 16 pos­to jer oče­ku­je da će sla­bi­ji te­čaj je­na po­tak­nu­ti nje­gov iz­voz. Taj dru­gi po ve­li­či­ni svjet­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la sa­da oče­ku­je ope­ra­tiv­nu do­bit u vi­si­ni od 1,85 bi­li­ju­na je­na (16,80 mi­li­jar­di do­la­ra), u od­no­su na pr­vot­no pla­ni­ra­nih 1,6 bi­li­ju­na je­na iz pret­hod­ne prog­no­ze. Ipak, to je ni­že od la­ni os­tva­re­nih dva bi­li­ju­na je­na. U dru­gom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju Toyota je za­bi­lje­ži­la pad ope­ra­tiv­ne do­bi­ti na go­diš­njoj ra­zi­ni za 11 pos­to, na 574 mi­li­jar­di je­na.

Po­ve­ća­nje 16%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.