Ru­si­ja od 2020. ne­će uvo­zi­ti raj­či­ce

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

U po­sao uz­go­ja raj­či­ca uš­le su ve­li­ke kom­pa­ni­je za­ku­piv­ši sto­ti­ne hek­ta­ra po­vr­ši­na pod stak­le­ni­ci­ma

Za­bra­na uvo­za raj­či­ca iz Tur­ske uči­nit će Ru­si­ju za tri go­di­ne sa­mo­dos­tat­nom u pro­izvod­nji tog po­vr­ća, a u taj po­sao sve vi­še ula­ze ve­li­ke kom­pa­ni­je. Na­kon što su tur­ski lov­ci kra­jem 2015. obo­ri­li iz­nad Si­ri­je ru­ski bom­bar­der, Krem­lj je za­bra­nio uvoz raj­či­ca iz Tur­ske.

To je bio ve­li­ki uda­rac za tur­ske po­ljo­pri­vred­ni­ke s ob­zi­rom da je 2015. go­di­ne 70 pos­to tur­skog iz­vo­za raj­či­ca od­la­zi­lo u Ru­si­ju do­no­siv­ši 259 mi­li­ju­na do­la­ra pri­ho­da. Ru­sko tr­ži­šte go­diš­nje tre­ba 3,4 mi­li­ju­na to­na raj­či­ca, od če­ga se oko 500.000 to­na uvo­zi. No, sa­mo se 620.000 to­na pro­izvo­di u stak­le­ni­ci­ma neo­p­hod­ni­ma zbog oš­tre ru­ske zi­me.

Pri­li­ku za za­ra­du “na­nju­ši­le” su ve­li­ke tvrt­ke. Ta­ko je kon­glo­me­rat Sis­te­ma od­mah po uvo­đe­nju za­bra­ne ku­pio naj­ve­ći ru­ski kom­pleks stak­le­ni­ka Juž­nij gdje na 144 hek­ta­ra pro­izvo­di 45.000 to­na raj­či­ca i kras­ta­va­ca go­diš­nje.

Tr­go­vač­ki la­nac Mag­nit, pro­izvo­di raj­či­ce u stak­le­ni­ci­ma ko­ji se pros­ti­ru na 84 hek­ta­ra.

RE­UTERS

Kon­glo­me­rat Sis­te­ma za­ku­pio je naj­ve­ći kom­pleks Juž­nij

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.