Pijani turisti postali ve­ći pro­blem od po­rez­nog ras­te­re­će­nja ključ­nog sek­to­ra

Bez par­do­na Bez­briž­ni Ako na stra­ni­ca­ma Pos­lov­nog­d­nev­ni­ka pr­vi čo­vjek jed­ne od naj­ja­čih ho­tel­skih ku­ća go­vo­ri ka­ko smo po uvje­ti­ma da­le­ko naj­ne­is­pla­ti­vi­ja des­ti­na­ci­ja Me­di­te­ra­na za ula­ga­nje, on­da bi se mi­nis­tar tu­riz­ma, ali i ci­je­la Vla­da, tre­ba­li vra­ti­ti

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - VLADIMIR NIŠEVIĆ vladimir.ni­se­vic@pos­lov­ni.hr

Za­nim­lji­va smo i li­je­pa zem­lja, ali po­ne­ka­da ap­surd­na do ne vi­đe­nih raz­mje­ra - ne­ga­ti­vi­zam ko­ji je pre­uzeo duh na­ci­je u pro­tek­lom raz­dob­lju u ko­nač­ni­ci je pa­ra­li­zi­rao ve­ći­nu gra­đa­na, a sun­ce ko­je se po­ne­kad i pro­mo­li iza obla­ka lo­ših slut­nji i pre­dvi­đa­nja kao da sve zbu­ni, ne i ra­zve­se­li.

Pri­mje­ra za to jer pu­no, ali ovih da­na je­dan se na­me­će sam po se­bi, a zo­ve se tu­ri­zam ili gos­ti na Ja­dra­nu. Ti stran­ci ko­ji do­la­ze iz bli­žih i da­ljih des­ti­na­ci­ja po­tro­ši­ti svoj no­vac na na­šoj oba­li u po­s­ljed­nje vri­je­me su, ako je su­di­ti po me­dij­skim na­pi­si­ma, sve osim do­bro­doš­li - po­na­ša­ju se ne­pris­toj­no, odi­je­va­ju se ne­pris­toj­na, pre­glas­ni su, za­uzi­ma­ju na­še pre­kras­ne pla­že svo­jim le­žalj­ka­ma (ko­je su pla­ti­li), stva­ra­ju pre­ve­li­ke gu­žve na na­šim auto­ces­ta­ma ko­je pre­sku­po pla­ća­ju i niz dru­gih stva­ri ko­je se pri­je mo­gu pri­ši­ti mr­skom oku­pa­to­ru ne­go ne­ko­me tko pla­ća svoj od­mor od pos­la.

I za­nim­lji­vo je da tak­vih tu­ris­ta ima, i svi ko­ji su lje­to­va­li u ne­kom od ra­zvi­ka­nih mjes­ta zna­ju za njih, ali se nit­ko ne ba­vi onim dru­gi­ma, pris­toj­nom i ti­hom ve­ći­nom ko­ja iz ne­kog raz­lo­ga oda­bi­re baš na­šu oba­lu i pla­ća nam lje­to­va­nje čes­to i da­le­ko skup­lje ne­go što bi pla­ti­ti u ne­koj dru­goj dr­ža­vi.

Do ku­na naj­lak­šim na­či­nom

Za njih ne­ma­mo ni pla­na ni stra­te­gi­je. Nji­ma ne se ne tru­di­mo uze­ti vi­še nov­ca, pro­da­ti do­ma­će pre­hram­be­ne pro­izvo­de, ili ne daj bo­že, po­nu­di­ti iz­le­te di­ljem Li­je­pe na­še pa mo­žda u ne­koj da­le­koj bu­duć­nos­ti spa­ja­ti rav­ni­ce Sla­vo­ni­je i mo­re Ja­dra­na u is­tom ali skup­ljem pa­ke­tu lje­to­va­nja.

Na­rav­no, da­le­ko je lak­še uze­ti još po­ko­ju ku­nu na­pla­ću­ju­ći kaz­ne Bri­tan­ka­ma ko­je po­lu­go­le ho­da­ju bi­se­ri­ma na­šeg Ja­dra­na ili mla­dim Ni­zo­zem­ci­ma ko­ji se drz­nu na ne­kom po­vi­jes­nom zi­di­ću zas­pa­ti na­kon cje­lo­noć­ne za­ba­ve. I ni­je da tak­vo po­na­ša­nje u ne­koj mje­ri ne tre­ba sank­ci­oni­ra­ti, ali tre­ba priz­na­ti da smo go­di­na­ma hva­le­ći se i ogla­ša­va­ju­ći po­je­di­ne des­ti­na­ci­je upra­vo tak­ve tu­ris­te i pri­zi­va­li. I sa­da su doš­li i sme­ta­ju nam. Sa­da bi že­lje­li da su oni pu­bli­ka za ope­ru, a ne ra­ve par­ty.

Za­pra­vo, tu­ri­zam kao naj­pro­fi­ta­bil­ni­ja gra­na ujed­no je i naj­jas­ni­ja u po­ka­zi­va­nju ono­ga što Hr­vat­skoj ne­dos­ta­je, a to je jas­na ra­zvoj­na vi­zi­ja, ali ne ra­zvo­jan vi­zi­ja na ra­zi­ni jed­nog gra­da na Ja­dra­nu ili se­la u Sla­vo­ni­ji već na ra­zi­ni ci­je­le dr­ža­ve.

Ako na stra­ni­ca­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka pr­vi čo­vjek jed­ne od naj­ja­čih hr­vat­skih ho­tel­skih ku­ća go­vo­ri ka­ko smo po uvje­ti­ma da­le­ko naj­ne­is­pla­ti­vi­ja des­ti­na­ci­ja Me­di­te­ra­na za ula­ga­nje on­da bi se mi­nis­tar tu­riz­ma, ali i ci­je­la Vla­da tre­ba­li vra­ti­ti s go­diš­njeg od­mo­ra i tak­vu iz­ja­vu jas­no de­man­ti­ra­ti broj­ka­ma, a ne flo­sku­la­ma.

A i lo­kal­ni čel­ni­ci bi se na­kon ove iz­ja­ve po­naj­ma­nje tre­ba­li ba­vi­ti ne­do­lič­nim po­na­ša­njem tu­ris­ta na Ja­dra­nu a pu­no vi­še pla­ni­ra­njem ka­ko pri­tis­nu­ti dr­žav­nu vlast da po­pra­vi uvje­te za ula­ga­če u gos­po­dar­sku gra­nu ko­ja či­ni go­to­vo 20 pos­to na­šeg BDPa. Me­đu­tim upit­no je ču­ju li se oz­bilj­ne po­ru­ke ljudi po­put Želj­ka Ku­ku­ri­na iz Val­mar Ri­vi­je­re ko­ji ne­pre­ten­ci­oz­no i ne­na­met­lji­vo nu­di su­rad­nju dr­ža­vi u rje­ša­va­nju pro­ble­ma u tu­riz­mu po­put rad­ne sna­ge. Nje­go­ve po­ru­ke te­ško se pro­bi­ja­ju kroz naš ne­ga­ti­vi­zam no­šen vi­ral­nim snim­ka­ma ne­pris­toj­nih tu­ris­ta i po­ne­kom iz­ja­vom lo­kal­nog iz­najm­lji­va­ča o de­vas­ta­ci­ji nje­go­va pre­sku­po na­pla­će­nog apart­ma­na - po­nov­no od stra­ne ne­kog pi­ja­nog tu­ris­ta.

Za­mag­lji­va­nje pro­ble­ma

Os­ta­je či­nje­ni­ca da će u vre­me­ni­ma druš­tve­nih mre­ža, po­pla­ve por­ta­la i sl. pijani turisti bi­ti iz­vor za­ba­ve i ta­ko je u svim tu­ris­tič­kim zem­lja­ma. Ali opas­no pos­ta­je ka­da tak­vi turisti pos­ta­nu je­di­no bit­no u na­šem tu­riz­mu, je­di­no oko če­ga se svi mo­gu slo­ži­ti i ne­što to za­mag­lju­je da­le­ko važ­ni­ja pi­ta­nja, ona po­put po­rez­nog ras­te­re­će­nje sek­to­ra ili os­po­sob­lja­va­nja struč­nih dje­lat­ni­ka u tu­riz­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.