Po­tra­ži­va­nja iz rad­nog od­no­sa zas­ta­ri­je­va­ju za tri go­di­ne

Sud­ska prak­sa Za­kon O za­ko­ni­tos­ti pres­tan­ka rad­nog od­no­sa tre­ba bi­ti pra­vo­moć­no od­lu­če­no dru­gos­tu­panj­skom pre­su­dom

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MIĆO LJUBENKO mi­co.ljubenko@gma­il.com

Zas­ta­ra pla­će rad­ni­ka te­če od sud­ske od­lu­ke o ot­ka­zu

Suk­lad­no sta­vu Vr­hov­nog su­da RH u od­lu­ci Re­vr 521/14 rad­nik mo­že zah­ti­je­va­ti is­pla­tu nak­na­de (ne­is­pla­će­ne) pla­će (suk­lad­no odred­ba­ma čl. 93. st.1. u ve­zi sa čl. 90. Za­ko­na o ra­du) tek na­kon što je o (ne)za­ko­ni­tos­ti pres­tan­ka rad­nog od­no­sa pra­vo­moć­no od­lu­če­no dru­gos­tu­panj­skom pre­su­dom.

Odred­bom čl. 138. Za­ko­na o ra­du ko­ji se u ovom slu­ča­ju pri­mje­nju­je kao lex spe­ci­alis, pro­pi­sa­no je da ako tim ili dru­gim za­ko­nom ni­je dru­ga­či­je odre­đe­no, po­tra­ži­va­nje iz rad­nog od­no­sa zas­ta­ri­je­va za tri go­di­ne.

Ka­ko je pre­su­da ko­jom je od­lu­ka tu­že­ni­ka o pres­tan­ku rad­nog od­no­sa ut­vr­đe­na ne­za­ko­ni­tom pos­ta­la pra­vo­moć­na u stu­de­nom 2010., a tuž­ba u ovom pred­me­tu pod­ne­se­na u pro­sin­cu 2011., tu u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je pro­te­kao spo­me­nu­ti tro­go­diš­nji zas­tar­ni rok pro­pi­san čl. 138. Za­ko­na o ra­du, sli­je­dom če­ga ni­je nas­tu­pi­la zas­ta­ra po­tra­ži­va­nja tu­ži­te­lji­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.