CROBEX RAS­TE, PROMET I DA­LJE PA­DA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - pi­še: TOMISLAV PILI

Dalj­nje sma­nji­va­nje lik­vid­nos­ti obi­lje­ži­lo je tr­go­vin­ski pe­tak na Za­gre­bač­koj bur­zi. Zad­nji rad­ni dan u proš­lo­me tjed­nu do­nio je no­vi rast in­dek­sa CROBEX za 0,16 pos­to, pa se glav­no di­onič­ko mje­ri­lo do­ma­ćeg tr­ži­šta za­us­ta­vi­lo na 1892 bo­da. CROBEX10 oja­čao je ne­što vi­ših 0,24 pos­to na 1114 bo­do­va. Na tjed­noj ra­zi­ni CROBEX je po­ras­tao 0,44 pos­to, no CROBEX10 je kre­nuo u dru­gom smje­ru os­la­biv­ši 0,08 pos­to. Di­onič­ki promet i da­lje “stru­že po dnu”, a u pe­tak je os­tva­ren promet od sve­ga 2,3 mi­li­ju­na ku­na. Za­hva­lju­ju­ći obvez­nič­kom pro­me­tu od 1,2 mi­li­ju­na ku­na, ukup­ni promet do­seg­nuo je 3,5 mi­li­ju­na ku­na. U fo­ku­su inves­ti­to­ra naš­la se Are­na Hos­pi­ta­lity Gro­up ko­ja je pri­ku­pi­la 530.000 ku­na pro­me­ta, ali uz stag­na­ci­ju ci­je­ne na 482 ku­ne. Stag­na­ci­ja ci­je­ne na 6150 ku­na do­go­di­la se i dru­goj naj­lik­vid­ni­joj di­oni­ci, Ča­ko­več­kim mli­no­vi­ma, ko­ji su pri­ku­pi­li 307.000 ku­na pro­me­ta. Na ljes­tvi­ci do­bit­ni­ka pre­dvo­di Op­ti­ma te­le­kom ko­ja je uz promet od 85.000 ku­na sko­či­la 8,4 pos­to na 3,09 ku­na. U po­s­ljed­njih tje­dan da­na ova je di­oni­ca oja­ča­la go­to­vo 12 pos­to. Gu­bit­ni­ke pre­dvo­di di­oni­ca Vi­aduk­ta ko­ja se sru­ši­la 6,3 pos­to na 30 ku­na. U po­s­ljed­njih mje­sec da­na ta je di­oni­ca iz­gu­bi­la 72 pos­to vri­jed­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.