KU­NA PRE­MA EURU OJA­ČA­LA ZA 0,11 POS­TO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ku­na je na te­čaj­noj lis­ti Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke (HNB) ut­vr­đe­noj u pe­tak, u od­no­su na te­čaj­nu lis­tu od pri­je tje­dan da­na oja­ča­la pre­ma euru za 0,11 pos­to. Sred­nji te­čaj eura na te­čaj­noj lis­ti HNB-a je 7,400852 ku­ne. Ku­na je na tjed­noj ra­zi­ni oja­ča­la i pre­ma ame­rič­kom do­la­ru, za 1,47 pos­to, bri­tan­skoj fun­ti 0,96 pos­to i švi­car­skom fran­ku 1,23 pos­to. Sred­nji te­čaj do­la­ra je 6,231247 ku­na, fun­te 8,195849 ku­na, a fran­ka 6,440003 ku­ne. U od­no­su na te­čaj­nu lis­tu ut­vr­đe­nu u če­t­vr­tak, ku­na je na te­čaj­ni­ci sre­diš­nje ban­ke oja­ča­la pre­ma euru za 0,01 pos­to, do­la­ru 0,29 pos­to, fun­ti 0,89 pos­to i fran­ku 0,12 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.