SEZONA 23 POS­TO BOLJA OD PROŠLOGODIŠNJE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Upr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne u ko­mer­ci­jal­nim smje­štaj­nim objek­ti­ma u Hr­vat­skoj tu­ris­ti su os­tva­ri­li 5,4 mi­li­ju­na do­la­za­ka i 20,3 mi­li­ju­na no­će­nja, što je po­rast do­la­za­ka tu­ris­ta za 23% i po­rast no­će­nja tu­ris­ta za 23% u od­no­su na is­to raz­dob­lje 2016, ju­čer su objav­lje­ni po­da­ci su Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku. Pri­tom su stra­ni tu­ris­ti do­la­ske i no­će­nja po­ve­ća­li za 25%. Pro­ma­tra­ju­ći pro­tek­li mje­sec, pr­vak je Ro­vinj sa 613 ti­su­ća no­će­nja. Naj­vi­še no­će­nja stra­nih tu­ris­ta os­tva­ri­li su tu­ris­ti iz Nje­mač­ke (26%), Aus­tri­je (11%), Slo­ve­ni­je (9%) i V. Bri­ta­ni­je (7%).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.