I do­bit Er­stea na­gri­zao Agro­kor

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Bla­gi

po­rast ak­ti­ve ban­ke, rast no­vih kre­di­ta, po­ve­ća­no sta­nje de­po­zi­ta, ve­ći po­zi­ti­van skor ne­to ka­mat­nih i ne­to pri­ho­da od pro­vi­zi­ja i nak­na­da... To su ne­ka od ključ­nih obi­ljež­ja ope­ra­tiv­nog pos­lo­va­nja Er­ste ban­ke u pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne. No, una­toč do­brim ope­ra­tiv­nim re­zul­ta­ti­ma, i u slu­ča­ju Er­stea ko­nač­ni je fi­nan­cij­ski re­zul­tat na­gla­še­no bio pod utje­ca­jem po­ve­ća­nih tro­ško­va re­zer­va­ci­ja po­ve­za­nih s Agro­ko­rom. Kod Er­stea se to znat­no ja­če oči­to­va­lo u pa­du po­lu­go­diš­nje do­bi­ti na ra­zi­ni Gru­pe ESB ne­go­li sa­me ban­ke. Ban­ka je is­ka­za­la 330,4 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti ili 22% ma­nje ne­go la­ni (425 mil.), ali do­bar dio tog pa­da objaš­njiv je već jed­no­krat­nim učin­kom pro­da­je udje­la u kom­pa­ni­ji Vi­sa Eu­ro­pe ko­ja je lanj­skom re­zul­ta­tu pri­do­ni­je­la sa 75 mil. kn. Na ra­zi­ni ESB Gru­pe pad do­bi­ti bio je mno­go snaž­ni­ji 98,1 nas­pram lanj­skih 585,4 mil. ku­na. To­me su oči­to znat­no pri­do­ni­je­la po­ja­ča­na re­zer­vi­ra­nja Er­ste fak­to­rin­ga (li­de­ra s vi­še od 40% udje­la na tom tr­ži­štu) po­ve­za­na s Agro­ko­rom.

L. S./PIXSELL

Do­bit pa­la 22%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.