U ISTRU STIGLA PRVA

Vi­jes­ti MICHELINOVA ZVJEZDICA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ro­ber­to Man­cu­so, pred­sjed­nik Upra­ve Me­troa, glo­bal­nog part­ne­ra pres­tiž­nog Michelinova vo­di­ča, uru­čio je proš­log tjedn Mic­he­li­no­vu zvjez­di­cu Da­ni­je­lu Đe­ki­ću, vlas­ni­ku i che­fu res­to­ra­na Mon­te. Uz Mon­te, ko­ji je zas­lu­žio ovo naj­pres­tiž­ni­je priz­na­nje u ku­lu­nar­stvu, 12 res­to­ra­na iz Is­tar­ske žu­pa­ni­je Me­neg­het­ti, Ba­te­li­na, San Roc­co, Ko­no­ba Mor­gan, Zi­gan­te, Ma­ri­na, Da­mir & Or­nel­la, Ko­no­ba Čok, Sv. Ni­ko­la, Wi­ne Va­ult, Al­la Bec­cac­cia i Per­go­la uš­lo je u se­lek­ci­ju Michelinova gas­tro vo­di­ča za 2017. go­di­nu te im je u Me­tro u ko­lo­vo­zu uru­čio pla­ke­te, tzv. Mic­he­li­no­ve ta­nju­re. Vi­še od tre­ći­ne ku­pa­ca tog lan­ca u Hr­vat­skoj do­la­zi iz HoReCa sek­to­ra, a me­đu nji­ma su i 32 res­to­ra­na s Mic­he­li­no­vom pre­po­ru­kom.

PD

Vlas­ni­ci Mon­tea pri­mi­li pres­tiž­nu zvjez­di­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.