UNILINE NASTAVLJA OD SA­DA I U SEULU

OSVAJATI AZIJU, ////

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ski to­uro­pe­ra­tor Uniline nastavlja ši­re­nje na azij­skom tr­ži­štu, na­kon Šan­ga­ja, ured je otvo­rio je i u Seulu. “Du­go­roč­ni je cilj da sva­ki de­se­ti Ko­re­anac upoz­na Hr­vat­sku. Za­to smo kre­nu­li u broj­ne ak­tiv­nos­ti na ko­rej­skom tr­ži­štu”, ka­žu na­vo­de­ći da je u ne­ko­li­ko go­di­na broj tu­ris­ta iz te zem­lje sko­čio 30%.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.