Dijeli se 20 mi­li­ju­na ku­na za turističku infrastrukturu

No­vac ide za pla­že, bi­cik­lis­tič­ke ru­te, sta­ni­ce za iz­najm­lji­va­nje e-bi­ci­ka­la, cen­tre za po­sje­ti­te­lje, ak­tiv­ni tu­ri­zam

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma obja­vi­lo je jav­ni po­ziv za pod­no­še­nje zah­tje­va za do­dje­lu bes­po­vrat­nih sred­sta­va te­me­ljem Pro­gra­ma ra­zvo­ja jav­ne tu­ris­tič­ke in­fras­truk­tu­re u 2017. go­di­ni za ko­ji je osi­gu­ra­no 20 mi­li­ju­na ku­na.

Ka­ko je poz­na­to, ra­di se o nov­cu iz Fon­da za ra­zvoj tu­riz­ma, od­nos­no iz­van­pro­ra­čun­ski pri­hod Mi­nis­tar­stva od nak­na­da za pri­vre­me­ne kon­ce­sij­ske nak­na­de za tu­ris­tič­ko zem­lji­šte te­me­ljem Za­ko­na o tu­ris­tič­kom zem­lji­štu

No­vac je na­mi­je­njen jav­nom sek­to­ru – je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne i po­druč­ne (re­gi­onal­ne) sa­mo­upra­ve za ra­zvoj jav­ne tu­ris­tič­ke in­fras­truk­tu­re. Pro­gra­mom će se su­fi­nan­ci­ra­ti pro­jek­ti ure­đe­nja mor­skih i os­ta­lih pla­ža, iz­grad­nja, do­grad­nja, re­kons­truk­ci­ja ili adap­ta­ci­ja cen­ta­ra za po­sje­ti­te­lje i in­ter­pre­ta­cij­skih cen­ta­ra, nji­ho­vo opre­ma­nje mul­ti­me­di­jal­nom opre­mom te jav­na tu­ris­tič­ka in­fras­truk­tu­ra u funk­ci­ji ak­tiv­nog tu­riz­ma.

“Jav­na tu­ris­tič­ka in­fras­truk­tu­ra in­te­gral­ni je dio ukup­ne tu­ris­tič­ke po­nu­de sva­ke des­ti­na­ci­je te je za­to važ­no da ju kon­ti­nu­ira­no una­pre­đu­je­mo. Ula­ga­njem u pro­jek­te us­mje­re­ne na ure­đe­nje ili iz­grad­nju no­vih pla­ža, cen­ta­ra za po­sje­ti­te­lje te bi­cik­lis­tič­kih, ja­hač­kih ili pje­šač­kih ru­ta stva­ra se no­va atrak­cij­ska os­no­va, od­nos­no do­dat­ni mo­ti­vi do­la­ska u des­ti­na­ci­ju što je bit­no za ra­zvoj cje­lo­go­diš­njeg tu­riz­ma. Kroz ovaj pro­gram želimo po­ve­ća­ti cje­lo­kup­ni do­jam i atrak­tiv­nost des­ti­na­ci­ja, a sa­mim ti­me uči­ni­ti hr­vat­ski tu­ri­zam još kon­ku­rent­ni­jim”, na­gla­sio je mi­nis­tar tu­riz­ma GaPo­ti­če ri Cap­pel­li.

FOTOLIA

se i ra­zvoj cik­lo­tu­riz­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.