Kre­će ma­ke­over No­vog Za­gre­ba

Juž­na oba­la Tri pro­jek­ta mi­je­nja­ju vi­zu­ru gra­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na jed­noj od naj­a­trak­tiv­ni­jih lo­ka­ci­ja na juž­noj oba­li Sa­ve, pre­ko pu­ta Mu­ze­ja su­vre­me­ne umjet­nos­ti i tr­go­vač­kog cen­tra Ave­nue Mall, gra­dit će se stak­le­ni pos­lov­ni kom­pleks s osam ka­to­va. To je je­dan od tri ve­li­ka pro­jek­ta, me­đu­sob­no uda­lje­nih sve­ga ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra, ko­ji će usko­ro pro­mi­je­ni­ti vi­zu­ru No­vog Za­gre­ba.

Tre­nu­tač­no, na­ime, ni­če stam­be­no-pos­lov­na zgra­da u Sre­diš­ću, a pri­pre­ma se i grad­nja pos­lov­nog cen­tra u Si­ge­tu. Sva tri pro­jek­ta ima­ju is­tu “sud­bi­nu”: po­bu­di­li su re­volt kod sta­nov­ni­ka kvar­to­va, pa su ne­ki već po­če­li pri­kup­lja­ti pot­pi­se za pe­ti­ci­ju, dru­gi pro­s­vje­du­ju, no ni­su uvje­ri­li inves­ti­to­re da odus­ta­nu. Zem­lji­šte u So­po­tu ne­dav­no je is­kol­če­no i dig­nu­ta je ogra­da, što je po­tak­lo čel­ni­ke Mjes­nog od­bo­ra da pi­ta­nje pos­lov­nog cen­tra sta­ve na dnev­ni red slje­de­će sjed­ni­ce. Su­de­ći po ro­ko­vi­ma gra­đe­vin­ske do­zvo­le, kom­pleks bi tre­bao nik­nu­ti za naj­vi­še šest go­di­na, a ka­da bi toč­no tre­ba­la po­če­ti grad­nja ni­su mo­gli po­t­vr­di­ti pred­stav­ni­ci ula­ga­ča, tvrt­ke Pos­lov­ni projekt So­pot, jer je, ka­žu, po­treb­no pr­vo iz­mjes­ti­ti ma­gis­tral­ni cje­vo­vod ko­ji pro­la­zi is­pod zem­lje. Ugo­vor s Vo­do­ops­kr­bom i odvod­njom, ko­ja bi tre­ba­la odra­di­ti taj dio pos­la, pot­pi­san je, a no­vac inves­ti­to­ra pri­prem­ljen, če­ka se sa­mo do­vr­še­tak ad­mi­nis­tra­tiv­nih pro­ce­du­ra. Od­ne­dav­no je poz­nat i iz­gled zgra­de iz­me­đu uli­ca Si­get i Fre­udo­ve, gdje će za po­tre­be pos­lov­no­tr­go­vač­kog kom­plek­sa ru­ši­ti i dvi­je dvoj­ne stam­be­ne gra­đe­vi­ne. Na­tje­čaj je ras­pi­sao inves­ti­tor, Cas­trum ne­kret­ni­ne, iza ko­je sto­ji ne­ka­daš­nji pred­sjed­nik Nad­zor­nog od­bo­ra Za­gre­bač­kog hol­din­ga Vla­do Le­ko, a pr­vu na­gra­du do­bi­la je ar­hi­tek­ti­ca Sil­va Gru­be­šić Bu­te­rin. Tr­go­vač­ki dio kom­plek­sa imat će dvi­je, a pos­lov­ni pet nad­zem­nih eta­ža.

Stam­be­no-pos­lov­ni projekt Me­an­dar u Sre­diš­ću, pak, tre­bao bi bi­ti do­vr­šen do pro­lje­ća 2018. Vi­še od 70 pos­to od 367 sta­no­va već je re­zer­vi­ra­no ili pro­da­no, a ci­je­ne su od 1890 do 2190 eura za kva­drat.

URBANE TEHNIKE

Ren­der stak­le­nog pos­lov­nog kom­plek­sa na­su­prot MSU-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.