Na­rudž­be rent-a-car ku­ća i da­lje di­žu pro­da­ju auto­mo­bi­la

Ve­lik rast U se­dam mje­se­ci pro­da­no 36 ti­su­ća no­vih vo­zi­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U pr­vih se­dam mje­se­ci u Hr­vat­skoj je pro­da­ja auto­mo­bi­la po­ras­la za 21 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni, a za što su uglav­nom zas­lu­že­no ob­no­ve flo­ta ren­ta­car ku­ća. Pre­ma po­da­ci­ma agen­ci­je Pro­mo­ci­ja plus, u ovom raz­dob­lju je pro­da­no 36.276 no­vih put­nič­kih vo­zi­la. Ako bi se pro­ma­trao sa­mo sr­panj, on­da je rast 15,3 pos­to s 4125 pro­da­nih auto­mo­bi­la. Ove go­di­ne su se naj­vi­še pro­da­va­la Vol­k­swa­ge­no­va vo­zi­la, njih 5361, a što či­ni go­to­vo 15 pos­to ukup­nog udje­la. Sli­je­di Opel s 3971 pro­da­nim vo­zi­lom i te Ško­da s 3545 ko­ma­da. Oz­bilj­ni­je udje­le ima­ju Re­na­ult s 3429 i Ford s 2252 auto­mo­bi­la. Naj­pro­da­va­ni­ji mo­del auto­mo­bi­la je bilo Re­na­ult Clio s 1862 ko­ma­da, a u sr­p­nju je li­der Golf s 291 pro­da­nim vo­zi­lom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.