Su­ša uni­šti­la 40 pos­to ku­ku­ru­za i so­je

Šte­ta u Sr­bi­ji pro­cje­nju­je se na 525 mi­li­ju­na eura, naj­vi­še je po­go­đen sred­nji Ba­nat

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Su­ša je do­ni­je­la ka­tas­tro­fu sr­p­skim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, ku­ku­ruz je ove go­di­ne de­set­ko­van, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti. Na po­je­di­ne nji­ve ra­ta­ri ne že­le ni do­ći, a struč­nja­ci upo­zo­ra­va­ju da je, pre­ma tre­nut­nim pro­cje­na­ma, šte­ta na ku­ku­ru­zu ve­ća od 40 pos­to. Ni­šta bo­lje ni­je ni sa so­jom, ko­ja još te­že pod­no­si vru­ći­ne. Pro­ce­nju­je se da je ukup­na šte­ta već do­seg­nu­la 525 mi­li­ju­na eura.

“Ka­da je ri­ječ o ku­ku­ru­zu, nje­mu vi­so­ka tem­pe­ra­tu­ra od­go­va­ra, a do­la­zi i do ubr­za­nog zre­nja, što će se do­dat­no štet­no odra­zi­ti na pri­nos i kva­li­te­tu”, ka­že Vu­ko­sav Sa­ko­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja Ži­to Sr­bi­je. “Sr­bi­ja je ka­da je ri­ječ o ku­ku­ru­zu do­ži­vje­la ka­tas­tro­fu, su­ša je dje­li­mič­no sma­nji­la urod u Hr­vat­skoj, a znat­no ma­nje u Ma­đar­skoj i Ru­munj­skoj. Ni­su, me­đu­tim, sve regije u Sr­bi­ji jed­na­ke, pa su ne­ki ma­nje, a ne­ki vi­še ugro­že­ni. Sred­nji Ba­nat je naj­vi­še ugro­žen”, objaš­nja­va Sa­ko­vić. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, urod ku­ku­ru­za ove će go­di­ne bi­ti ma­nji za 3,5 mi­li­ju­na to­na u od­no­su na proš­lu go­di­nu, a to je iz­gub­lje­nih oko 525 mi­li­ju­na eura, kod po­ljo­pri­vred­ni­ka i u dr­žav­nom pro­ra­ču­nu.

Dio lanj­skog uro­da ku­ku­ru­za je os­tao, pa će bi­ti ne­što i za iz­voz. Ali ni­je is­to ho­će li se iz­ves­ti 3,5 mi­li­ju­na ili mi­li­jun to­na. So­ja pod­no­si vru­ći­nu te­že od ku­ku­ru­za, ali su po­vr­ši­ne pod so­jom po­ve­ća­ne za 30 pos­to, što će dje­li­mič­no na­dok­na­di­ti šte­tu, ali i so­je će bi­ti ma­nje za 40 pos­to.

Ku­ku­ru­za će bi­ti 3,5 mi­li­ju­na to­na ma­nje ne­go la­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.