DRVOPRERAĐIVAČI RS PO­VE­ĆA­LI IZ­VOZ 10,5%

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Taj­nik Udru­že­nja dr­vo­pre­ra­đi­va­ča Re­pu­bli­ke Sr­p­ske La­zo Ši­nik iz­ja­vio je Sr­ni da su drvoprerađivači u RS-u os­tva­ri­li rast iz­vo­za za 10,5 pos­to i da bi do kra­ja go­di­ne tre­ba­la bi­ti iz­ve­ze­na ro­ba vri­jed­na 500 mi­li­ju­na KM (oko 2 ml­rd. ku­na). “Rast smo os­tva­ri­li za­hv­lja­ju­ći po­ve­ća­nju iz­vo­za skup­ljih pro­izvo­da. Ti­me smo i za­pos­li­li do­dat­nu rad­nu sna­gu, što je vr­lo po­zi­tiv­no”, re­kao je Ši­nik. On je do­dao da drvoprerađivači ove go­di­ne mo­gu oče­ki­va­ti su­fi­cit od 400 mi­li­ju­na KM i da sva­ka­ko tre­ba osi­gu­ra­ti ne­pre­kid­nu ops­kr­bu dr­vo­pre­ra­đi­va­ča, jer je to uvjet za kva­li­tet­nu proizvodnju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.