RUSI OS­TVA­RI­LI ČETIRI PU­TA VI­ŠE NO­ĆE­NJA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Broj os­tva­re­nih no­će­nja tu­ris­ta iz Ru­si­je u ho­tel­skom smje­šta­ju u Cr­noj Go­ri je i vi­še ne­go četiri pu­ta ve­ći u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu. Rusi su za pr­vih šest mje­se­ci os­tva­ri­li vi­še od 179.000 no­će­nja, pri­op­ći­la je Vi­kend no­vi­na­ma di­rek­to­ri­ca Na­ci­onal­ne tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je (NTO) Želj­ka Ra­dak-Ku­ka­vi­čić. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, sa­mo proš­log tjed­na na Aero­drom Ti­vat sti­glo je vi­še od 13.000 put­ni­ka iz Ru­si­je, što je po­rast od oko 15% u od­no­su na is­to raz­dob­lje 2016.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.