BI TRE­BA­LI DA­TI I STRANCI

U ‘DIZELSKI FOND’ NO­VAC

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ino­zem­ni pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la tre­ba­li bi su­dje­lo­va­ti u fi­nan­ci­ra­nju nje­mač­kog fon­da za po­bolj­ša­nje urbane tran­s­port­ne in­fras­truk­tu­re, po­ru­čio je iz­vr­š­ni di­rek­tor BMW-a ne­ko­li­ko da­na na­kon do­go­vo­ra o pa­ke­tu mje­ra za sma­nje­nje za­ga­đe­nja ko­ji bi tre­bao ob­no­vi­ti po­vje­re­nje u in­dus­tri­ju. Nji­ho­vo su­dje­lo­va­nje bilo bi do­bar sig­nal”, po­jas­nio je Ha­rald Krüger. Ujed­no je ot­klo­nio pri­go­vo­re ak­ti­vis­ta za za­šti­tu oko­li­ša da do­go­vo­re­ne mje­re ni­su do­volj­no am­bi­ci­oz­ne. “Na di­zel­skom sum­mi­tu do­go­vo­re­ni su am­bi­ci­oz­ni pa­ke­ti mje­ra”, us­t­vr­dio je u iz­ja­vi za nje­mač­ki dnev­nik Fran­k­fur­ter Al­l­ge­me­ine Ze­itung. Spo­ra­zum uklju­ču­je i iz­mje­ne sof­tve­ra ugra­đe­nog u 5,3 mi­li­ju­na auto­mo­bi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.