U EU I NA­KON BREXITA

BRITANIJA ĆE UPLAĆIVATI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ve­li­ka Britanija mo­rat će i da­lje pla­ća­ti du­go­roč­ne pro­gra­me Eu­rop­ske uni­je naj­ma­nje do 2020. čak i kad na­pus­ti blok 2019. go­di­ne, re­kao je Gün­t­her Öt­tin­ger, po­vje­re­nik za pro­ra­čun i ljud­ske re­sur­se EU-a za nje­mač­ki list Bil­dt. Öt­tin­ger je re­kao da Ve­li­ka Britanija mo­ra po­šti­va­ti obve­ze ko­je je pre­uze­la za du­go­roč­ne pro­gra­me pri­je proš­lo­go­diš­njeg re­fe­ren­du­ma o na­pu­šta­nju blo­ka 2019., objav­lje­no je u po­ne­dje­ljak. Bri­tan­ski iz­la­zak iz blo­ka os­ta­vit će go­diš­nju “ru­pu” od 10 do 12 mi­li­jar­di eura u bla­gaj­na­ma EU-a.

Ru­pa 12 mi­li­jar­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.