NJEMAČKA PROIZVODNJA

Po­da­ci za li­panj //// NEOČEKIVANO SMANJENA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Njemačka in­dus­trij­ska proizvodnja neočekivano je pa­la u lip­nju, po­ka­za­li su služ­be­ni po­da­ci objav­lje­ni u po­ne­dje­ljak. Proizvodnja se u lip­nju na mje­seč­noj ra­zi­ni sma­nji­la 1,1 pos­to, na­kon što je u svib­nju po­ras­la za 1,2 pos­to, po­ka­zu­ju cje­nov­no, se­zon­ski i ka­len­dar­ski pri­la­go­đe­ni po­da­ci sta­tis­tič­kog ure­da Des­ta­ti­sa. Ana­li­ti­ča­ri obu­hva­će­ni is­tra­ži­va­njem Fac­t­se­ta u pro­sje­ku su oče­ki­va­li pad za 0,25 pos­to. Naj­vi­še je u lip­nju smanjena proizvodnja ka­pi­tal­nih do­ba­ra, za 1,9 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.