PO­ČE­TAK TJED­NA DONIO

PONIRANJE CROBEXA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - Pi­še: TO­MIS­LAV PILI

In­deks Za­gre­bač­ke bur­ze u po­ne­dje­ljak se ipak ni­je us­pio odr­ža­ti u po­zi­tiv­nom po­dru­čju u tr­go­va­nju u ko­jem ni­jed­na di­oni­ca ni­je us­pje­la pri­ku­pi­ti mi­li­jun­ski pro­met. Tr­go­va­nje pr­vog rad­nog da­na u ovom tjed­nu u pri­je­pod­nev­nom di­je­lu obi­lje­žio je mi­nus tr­žiš­nog mje­ri­la od 0,3 pos­to, da bi na­kon pod­ne­va CROBEX ipak ušao u bla­gi plus. No, pos­li­je­pod­nev­ni dio tr­go­va­nja donio je no­vo poniranje, pa se CROBEX na kra­ju za­us­ta­vio na 1887 bo­do­va što je 0,29 pos­to ma­nje ne­go u pe­tak. CROBEX10 os­la­bio je ne­što iz­ra­že­ni­jih 0,32 pos­to, spus­tiv­ši se do 1110 bo­do­va. Pro­met je do­se­gao go­to­vo 5,1 mi­li­jun ku­na, a naj­lik­vid­ni­ji tro­jac či­ni­le su di­oni­ce Hr­vat­skog te­le­ko­ma (HT), Pla­ve la­gu­ne i HUP-a Za­greb. Pri to­me su sve tri us­pje­le oja­ča­ti na ci­je­ni. HT je pri­ku­pio 977.000 ku­na pro­me­ta, a ci­je­na je po­ras­la 0,53 pos­to na 179,94 ku­ne. Pla­vom la­gu­nom pro­tr­go­va­no je za 648.000 ku­na, a ci­je­na je uz­le­tje­la 4,3 pos­to na 7000 ku­na. HUP Za­greb os­tva­rio je pro­met od 618.000 ku­na uz bla­gi rast od 0,4 pos­to na 3011 ku­na. Ljes­tvi­cu do­bit­ni­ka pre­dvo­di Me­di­ka sko­kom ci­je­ne od 11,5 pos­to na 15.499,77 ku­na dok je uvjer­lji­vi gu­bit­nik da­na re­dov­na di­oni­ca Adri­sa. To je iz­da­nje po­to­nu­lo 5,6 pos­to na 518 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.