PLASIRAO 60 MIL. KU­NA

HNB PETI PUT BANKAMA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Hrvatska na­rod­na ban­ka (HNB) je na obrat­noj re­po auk­ci­ji u po­ne­dje­ljak pos­lov­nim bankama pla­si­ra­la 60 mi­li­ju­na ku­na po fik­s­noj ka­mat­noj sto­pi od 0,30 pos­to. Da­tum na­mi­re je 9. ko­lo­vo­za, a da­tum re­ot­ku­pa 16. ko­lo­vo­za. Ri­ječ je o pe­toj re­po auk­ci­ji za­re­dom na ko­joj HNB bankama pla­si­ra po 60 mi­li­ju­na ku­na, a u ci­lju re­gu­la­ci­je lik­vid­nos­ti na tr­ži­štu nov­ca. Od po­čet­ka go­di­ne sre­diš­nja ban­ka je odr­ža­la 32 re­po auk­ci­je, za njih je is­ka­za­lo in­te­res 16 ba­na­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.