Iz­voz u SAD ras­tao 66 pos­to, pos­ta­je jed­no od glav­nih tr­ži­šta

Pet mje­se­ci Iz­van gra­ni­ca pro­da­li ro­be vri­jed­ne 41,3 ml­rd. ku­na, u plu­su 15,7%

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ

Udjel far­ma­ce­ut­skih pro­izvo­da i oruž­ja u ukup­nom iz­vo­zu u SAD u 2016. iz­no­sio je oko 60 pos­to

Na svim glav­nim iz­voz­nim tr­ži­šti­ma hr­vat­ski su gos­po­dar­stve­ni­ci po­ve­ća­li pla­sman pro­izvo­da u pr­vih pet mje­se­ci, a po­se­bi­ce zna­ča­jan skok os­tva­ren je na tr­ži­štu SA­Da. U pr­vih pet mje­se­ci u SAD je iz­ve­ze­no ro­ba vri­jed­nih 2,07 mi­li­jar­di ku­na, što je na go­diš­njoj ra­zi­ni po­rast od 66 pos­to. SAD su se ta­ko po­di­gle i na ukup­noj rang­ljes­tvi­ci naj­važ­ni­jih iz­voz­nih des­ti­na­ci­ja, pa je s lanj­skog osmog mjes­ta iz­bi­la na šes­to, pre­sko­čiv­ši Sr­bi­ju i Ma­đar­sku ko­je te po­zi­ci­je dr­že go­di­na­ma.

Služ­be­na sta­tis­ti­ka, me­đu­tim, ne da­je i pri­kaz struk­tu­re iz­voz­nih pro­izvo­da, no iz dos­tup­nih po­da­ta­ka dva glav­na pro­izvo­da ko­ji se iz Hr­vat­ske po­s­ljed­njih go­di­na sve zna­čaj­ni­je pro­bi­ja­ju u SAD su li­je­ko­vi i oruž­je, po­naj­vi­še Pli­va i kar­lo­vač­ki pro­izvo­đač oruž­ja HS Pro­dukt. Udjel ove dvi­je gru­pe pro­izvo­da u ukup­nom iz­vo­zu u SAD u 2016. bio je oko 60 pos­to.

Di­na­mi­ku ras­ta izvoza u SAD naj­bo­lje os­li­ka­va­ju po­da­ci DZSa iz ko­jih je vid­lji­vo da je sa­mo u pr­vih pet mje­se­ci iz­voz pre­ma­šio ne­ke ra­ni­je go­diš­nje ra­zi­ne, pa čak i vi­še­go­diš­nje. Pri­mje­ri­ce, 2000. iz­vo­zi­li smo u SAD ro­ba vri­jed­nih 750 mi­li­ju­na ku­na, pri­je de­set go­di­na iz­voz se dr­žao na 1,92 mi­li­jar­de ku­na, a s kri­zom je iz­voz sma­nji­van, pa je 2010. pao na 1,24 mi­li­jar­de ku­na. Opo­ra­vak je us­li­je­dio u 2015., kada je iz­voz bla­go pre­ras­tao 2 mi­li­jar­de ku­na, a do­sa­daš­nji go­diš­nji re­kord je za­bi­lje­žen u proš­loj go­di­ni s ukup­nim re­zul­ta­tom od 3,44 mi­li­jar­de ku­na izvoza.

Ukup­no je na ino­zem­na tr­ži­šta u pr­vih pet mje­se­ci iz Hr­vat­ske iz­ve­ze­no 41,3 mi­li­jar­de ku­na, što je po­rast od 15,7 pos­to.

Pri­mje­tan je me­đu os­ta­lim nas­ta­vak ras­ta izvoza u Ki­nu, za 69 pos­to na 306 mi­li­ju­na ku­na, iz­voz u Ru­si­ju bla­go se opo­rav­lja i iz­no­sio je 530 mi­li­ju­na ku­na, a po­je­di­na tr­ži­šta ko­ja su na iz­voz­noj lis­ti la­ni zab­ljes­nu­la po­put Sa­udij­ske Ara­bi­je, a što se naj­vi­še po­ve­zi­va­lo s iz­vo­zom oru­ža, utih­nu­la su u pr­vom di­je­lu go­di­ne. Iz­voz u Sa­udij­sku Ara­bi­ju pri­mje­ri­ce pre­po­lov­ljen je u pr­vih pet mje­se­ci i iz­no­si 230 mi­li­ju­na ku­na, a sna­žan po­rast izvoza bi­lje­ži se u Ma­ro­ku, gdje je u od­no­su na lanj­ski re­zul­tat iz­voz ude­se­te­ros­tru­čen (353 mi­li­ju­na ku­na), te nas­ta­vak ras­ta izvoza u Ka­ta­ru.

Osim izvoza, u pr­vih pet mje­se­ci ras­tao je i uvoz, no ne­što blažom sto­pom od 12,1 pos­to, a ukup­no je u Hr­vat­sku uvezeno ro­ba u vri­jed­nos­ti 66,9 mi­li­jar­di ku­na.

Gle­da­no po dje­lat­nos­ti­ma, naj­ve­će zas­lu­ge po­ras­tu izvoza pri­pa­da­ju pro­izvod­nji ra­fi­ni­ra­nih naf­t­nih de­ri­va­ta, te far­ma­ce­ut­skoj in­dus­tri­ji, a za­nim­lji­vo je da je du­han­ska in­dus­tri­ja po­ve­ća­la iz­voz za 61 pos­to, na 160 mi­li­ju­na ku­na, a is­to­dob­no je sma­njen i uvoz tih pro­izvo­da za tre­ći­nu na 203 mi­li­ju­na ku­na.

OSIM IZVOZA, U PR­VIH PET MJE­SE­CI RAS­TAO JE I UVOZ, NO NE­ŠTO BLAŽOM STO­POM

OD 12,1 POS­TO, A UKUP­NO JE U HR­VAT­SKU UVEZENO RO­BA U VRI­JED­NOS­TI 66,9 MI­LI­JAR­DI KU­NA

FOTOLIA

Far­ma­ce­uti su me­đu naj­us­pješ­ni­jim iz­voz­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.