No­va ide­ja Ube­ra mo­gla bi za­ži­vje­ti tek u ma­lim za­gre­bač­kim res­to­ra­ni­ma

Dos­ta­va hra­ne Pred­nos­ti su ve­li­ka mre­ža dos­tav­lja­ča i mar­ke­ting, no po­treb­na je kom­plet­na us­lu­ga i pri­la­god­ba tr­ži­štu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARTA DUIĆ

Dos­ta­va hra­ne Pred­nos­ti ima, no po­treb­na je pri­la­god­ba tr­ži­štu

Ia­ko ni­su za­in­te­re­si­ra­ni za su­rad­nju, za­gre­bač­ki ugos­ti­te­lji vje­ru­ju ka­ko bi UberEATS mo­gao za­ži­vje­ti ako se pri­la­go­di tr­ži­štu

Na­kon što je Uber proš­log tjed­na naj­a­vio ka­ko pla­ni­ra ući na tr­ži­šte dos­ta­ve hra­ne, u raz­go­vo­ru sa za­gre­bač­kim ugos­ti­te­lji­ma saz­na­li smo bi li su­ra­đi­va­li s UberEATS plat­for­mom kada bi za­ži­vje­la na do­ma­ćem tr­ži­štu.

“Moj pro­fe­si­onal­ni i osob­ni stav je da ni­sam za­in­te­re­si­ran za tak­vu vr­stu poslovanja, a glav­ni raz­log je ra­zi­na ku­ha­nja u na­šem res­to­ra­nu. Kva­li­te­ta i pre­zen­ta­ci­ja je­la ko­ju mi že­li­mo is­po­ru­či­ti na­šim gos­ti­ma u res­to­ra­nu ne mo­že os­ta­ti na is­tom stan­dar­du kad bi ra­di­li dostavu, ta­ko da ta­kav pos­lov­ni po­tez gu­bi smi­sao˝, sma­tra Ma­rio Mi­helj, chef i suv­las­nik za­gre­bač­kog res­to­ra­na El To­ro.

Tr­ži­šte tre­ba iz­gra­di­ti

Ipak, ia­ko ni­je za­in­te­re­si­ran za taj tip su­rad­nje, ka­že da res­to­ra­ni ko­ji pri­hva­te ova­kav na­čin poslovanja ima­ju niz pred­nos­ti, a mar­ke­ting je pr­va od njih.

“Za­tim do­la­zi oprav­da­nje kva­li­te­te ta­ko da kraj­nji ku­pac u ma­si res­to­ra­na uvi­jek bu­de si­gu­ran i zna da će kva­li­tet­no

UBER BI MI MO­RAO PO­NU­DI­TI DOSTAVU KO­JA JE JEFTINIJA OD MO­JE Da­ri­jan Ka­ta­li­nić Chel­lo

jes­ti te se prodaja i pro­fit po­či­nju pos­te­pe­no di­za­ti što na kra­ju oprav­da­va pos­lov­ni po­tez te ula­ga­nje u ta­kav sus­tav pro­da­je. Na­še tr­ži­šte je ma­lo i tre­ba ga iz­gra­di­ti, tren­dov­ski se stva­ri po­la­ko mi­je­nja­ju i ima pros­to­ra za ta­kav sus­tav”, sma­tra Mi­helj.

Na­po­mi­nje ka­ko u ob­zir tre­ba uze­ti i hr­vat­ski men­ta­li­tet i po­ten­ci­jal­nim ko­ris­ni­ci­ma što bo­lje pri­bli­ži­ti i olak­ša­ti ko­ri­šte­nje te plat­for­me. Ta­ko­đer, vje­ru­je ka­ko bi UberEATS mo­gao za­ži­vje­ti sa­mo u Za­gre­bu jer os­ta­li gra­do­vi ne­ma­ju ka­pa­ter­net­skih res­to­ra­na i sta­nov­ni­ka što je za ta­kav tip pro­da­je ključ­no.

Da­ri­jan Ka­ta­li­nić, vlas­nik pi­zze­ri­je Chel­lo vi­di vi­še pro­ble­ma ne­go pred­nos­ti i tvr­di ka­ko je tak­vu us­lu­gu te­ško is­pro­du­ci­ra­ti za pi­zze­ri­ju po­put nje­go­ve.

“Ta­kav pris­tup mo­že pro­ći u ma­njim res­to­ra­ni­ma, ali ne i kod nas gdje vi­ken­dom kad je naj­ve­ća gu­žva mo­ra­mo ima­ti čak de­set dos­tav­lja­ča. Osim to­ga, na­ša ponuda je po­seb­na, gos­ti ima­ju hr­pu pi­ta­nja i važ­no da dos­tav­lja­či poz­na­ju i naš na­čin poslovanja i po­nu­du pi­zze­ri­je. Me­ni bi Uber mo­rao po­nu­di­ti dostavu ko­ja je jeftinija od mo­je i sta­vi­ti mi ve­lik broj dos­tav­lja­ča na ras­po­la­ga­nje, ina­če mi ta su­rad­nja ne bi ko­ris­ti­la”, objaš­nja­va Ka­ta­li­nić.

Na­po­mi­nje ka­ko je u os­no­vi ide­ja do­bra, ali je za na­še tr­ži­šte po­treb­no do­dat­no je raz­ra­di­ti i po­nu­di­ti ugos­ti­te­lji­ma kom­plet­nu us­lu­gu baš kao i u ve­ćim europ­skim gra­do­vi­ma.

Te­žak put to us­pje­ha

“U slu­ča­ju da kreiram po­nu­du hra­ne ko­ja je pogodna za dostavu definitivno bih surađivao s oni­ma ko­ji ima­ju najbržu dostavu. Ta­ko se hra­na naj­ma­nje ohla­di i iz­gu­bi na kva­li­te­ti, a Uber tre­nu­tač­no ima pre­dis-

U SLU­ČA­JU DA KREIRAM PO­NU­DU HRA­NE KO­JA JE POGODNA ZA DOSTAVU DEFINITIVNO BIH SURAĐIVAO S ONI­MA KO­JI IMA­JU NAJBRŽU DOSTAVU, KA­ŽE MARIN MEDAK KVA­LI­TE­TA NA­ŠIH JE­LA NE MO­ŽE ‘PODNIJETI’ DOSTAVU I ZA­TO NI­SMO ZA­IN­TE­RE­SI­RA­NI M. Mi­helj El To­ro

po­zi­ci­ju za naj­ve­ću mre­žu dos­ta­ve ko­ja bi pu­tem kva­li­tet­nih pro­gram­skih al­go­ri­ta­ma mo­gla funk­ci­oni­ra­ti od­lič­no, ako ne i iz­van­red­no”, ka­že Marin Medak, chef Ro­ugeMa­ri­na.

Glav­na pred­nost ko­ju Medak iz­dva­ja jest či­nje­ni­ca da se nas­la­nja­te na jed­nu od ve­ćih mre­ža ko­ja je u ma­te­ri­jal­nom i di­gi­tal­nom obli­ku pri­sut­na i kons­tant­no ras­te.

Ipak, sma­tra ka­ko ta­kav tip pro­da­je ne mo­že os­tva­ri­ti ve­lik us­pjeh.

“U Hr­vat­skoj ni­šta ne mo­že do­ži­vje­ti us­pjeh, već mo­že sa­mo pre­ži­vje­ti zbog ne­dos­tat­ka po­tro­ša­ča u bro­ju 23 mi­li­ju­na na ovu in­fras­truk­tu­ru, a da ne go­vo­rim pro­sje­ku sta­nov­niš­tva do­bi 50 go­di­na ko­ji si­gur­no ne­će do­volj­no na­ru­či­va­ti hra­nu pu­tem di­gi­tal­nih apli­ka­ci­ja”, za­klju­ču­je Medak.

SILVIJA MUNDA

Da­ri­jan Ka­ta­li­nić sa su­pru­gom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.